Houd bij afvoer naar de bodem rekening met de kwaliteit van het afstromende hemelwater en de risico’s op vervuiling. De vervuilingsgraad van het afstromende hemelwater kan invloed hebben op de levensduur van de infiltratievoorziening en op de vervuiling van grondwater en bodem. Daarnaast is rottend water niet gewenst, ook regenwater kan bijvoorbeeld door bladval of straatvuil gaan rotten. Ontwerp voorzieningen daarom bij voorkeur zo dat ze niet met water gevuld blijven.
 
Database Regenwaterkwaliteit
De waterbeheerders hanteren verschillende normen voor de verontreiniging en bestemming van afstromend hemelwater. Deze normen zijn nog in ontwikkeling. Zo zijn de consequenties van de Europese Kaderrichtlijn Water nog niet duidelijk. De Database Regenwaterkwaliteit (Stowa, 2007) geeft meer inzicht in de mogelijke vervuiling van bodem en grondwater. Vanuit verschillende perspectieven zijn met name zware metalen, PAK en soms nutriënten en colibacteriën (mogelijke foutieve aansluitingen) als ‘vervuiling’ of beter gezegd ‘aandachtsstoffen’ zichtbaar.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bodemlozing en het onderhoud van de infiltratievoorziening. Daarom moet ook de gemeente de vervuilingrisico’s afwegen.

De verharde oppervlakken kunt u op de volgende criteria beoordelen:

 1. toepassing uitlogende materialen;
 2. vervuilende activiteiten op het oppervlak;
 3. kans op calamiteiten;
 4. kans op (illegale) lozingen;
 5. kans op verkeerde aansluitingen.

De laatste drie criteria hebben niet alleen betrekking op het type oppervlak, maar ook op hoe het systeem het hemelwater inzamelt.

Detaillering
Ook vervuilingsrisico’s stellen voorwaarden aan de detaillering:

 • gebruik bij nieuwbouw bij voorkeur geen uitlogende materialen;
 • bij ondergrondse hemelwaterafvoer zijn maatregelen nodig die de kans op verkeerde aansluiting verminderen, zoals:
  • eenduidigheid en herkenbaarheid van onderdelen;
  • een toegangsmogelijkheid op de erfscheiding;
  • goede communicatie (zie Communicatie).
Bodemkwaliteit
Uiteraard speelt de bodemkwaliteit ook een rol bij de afweging om hemelwater in de bodem te lozen. Voorkom bijvoorbeeld dat u door infiltratie aanwezige bodemverontreiniging verspreidt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel