Indicator Gebruiksfase Aspect Omschrijving
Sturing


 

Aanleg


 

Organisatie


 
De ervaring met de aanleg van constructies voor de behandelingen  van afval- en regenwater is voor een (gemeentelijke) organisatie bepalend voor de wijze waarop zij de aanleg organiseert, al dan niet met de inzet van derden. Afhankelijk van de complexiteit (of de gevolgen voor de beheerfase) kan het aanlegproces zelf ook reden zijn voor intensievere controle of intensievere afstemming met belanghebbenden.
Beheer


 
Organisatie 
De complexteit in de te beheren systemen bepaalt de intensiteit van begeleiding en aansturing vanuit de beherende organisatie. Het beheer van een rwzi vraagt bijvoorbeeld meer, voortdurende specialistische inzet dan het beheer van een inzamelsysteem voor regenwater.
Handhaving

 
De noodzaak van handhaving hangt sterk af van de beheersbaarheid van een technische maatregel voor de
behandeling van regenwater. Tijdseffecten en de mogelijke gevolgen spelen hierbij een belangrijke rol. De monitoring van kwaliteit kan nodig zijn om tijdig te kunnen ingrijpen, ook als er onvoldoende praktijkervaring met een maatregel is.
Kosten

 
Aanleg

 
Kostprijs
 
De aanlegkosten zijn op grond van materiaalgebruik, ruimtebeslag en realisatie eenduidig te bepalen. Gedane investe ringen en schaaleffecten zijn lastiger in kapitaal-waarde uit te drukken.
 
Materiaalgebruik
 
Ruimte

 
Het ruimtebeslag, en daarmee grondverwerving of het vestigen van zakelijk recht, is inherent aan een type voorziening.
Een wadi vereist een andere ruimtelijke inpassing dan de aanleg van een leiding. Bij de aanleg van een leiding moet u
rekening houden met een sleufbreedte en de mogelijkheid om materialen met (zwaar) materieel aan te voeren. Dit kan het effectieve ruimtebeslag vergroten.
Realisatie

 
Los van materiaalgebruik en ruimte is bij de realisatie van een voorziening materieel, menskracht en energie nodig om het materiaal op de bouwplaats te krijgen en om de constructies samen te stellen.
  Beheer
 
Kostprijs
 
De beheerkosten worden vaak uitgedrukt in een percentage van de aanlegkosten. Afhankelijk van de werking van een voorziening bepalen onder meer de inzet van grondstoffen en energie, het regelmatig reinigen, het verwerken van afval en het opheffen van storingen de reguliere beheerkosten. De organisatiekosten zijn verwerkt in de kwalitatieve inschatting van de mate van sturing.
Grondstofverbruik Proces  

 
Voor de behandeling kan het noodzakelijk zijn chemicaliën en
filters te gebruiken om een zuiveringsproces in stand te houden. Vooral bij zuiveringsprocessen waarbij chemische omzettingen noodzakelijk zijn, zoals bij chemische defosfatering.
    Energieverbruik Proces

 
Voor de behandeling van regenwater kan de inzet van elektro mechanische installaties (gemalen, pompen, beluchters) nodig zijn om het water te transporteren en te zuiveren. Ook de verwerking van zuiveringsslib kan veel energie kosten.
Onderhoud

 
Naarmate een constructie moeilijker schoon te maken is, sneller vuil wordt of minder resistent is, kost dit in principe meer onderhoud en meer energie (en eventueel hulpstoffen als zeep)
Afval
 
De behandeling van regenwater kan afval veroorzaken in de vorm van slib, maaisel en uitgewerkte filters.
Storing
 
Afhankelijk van het soort voorziening kan het nodig zijn een
storingsdienst, back-upsystemen (redundantie) en
reserveonderdelen achter de hand te hebben.
 

Tabel A Kwalificatie inspanning

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel