Voor de verdeling van kosten en baten die uit een OAS volgen, moeten de partijen bestuurlijke afspraken maken. Door verschillen in voorgeschiedenis, lokale omstandigheden en oplossingsrichtingen moet voor elke OAS een aparte afweging worden gemaakt en is de keuze voor een kostenverdeling altijd enigszins subjectief. Dat vraagt om een open opstelling van alle betrokken partijen, met begrip voor elkaars situatie en aandacht voor het gezamenlijke maatschappelijke belang. Uiteindelijk betaalt de burger de kosten. Het kiezen van een kostenverdeling is een proces van geven en nemen, waarbij het eindresultaat voor elke partij aanvaardbaar moet zijn.
 
Dilemma: Verschillende beginsituaties
Bij aanvang van de OAS is gemeente A al klaar met de basisinspanning en het waterkwaliteits­spoor, de andere twee gemeenten moeten nog maatregelen treffen voor de basisinspanning. De OAS leidt tot kostenbesparing. Hoe moeten de partijen nu omgaan met het feit dat gemeente A niet meer op maatregelen kan besparen? Het is niet altijd mogelijk om met alle partijen gelijk om te gaan. Dat vraagt om een open opstelling van de bestuurders.
 
Deze paragraaf behandelt kort enkele principes die de partijen bij het maken van afspraken kunnen hanteren. Daarbij is onderscheid in: In de praktijk komt elk principe voor. De OAS-partijen bepalen op bestuurlijk niveau hoe zij hiermee omgaan.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel