Kennisuitwisseling voor innovatieve inspectietechnieken

De eerste TISCA-dag op 29 mei 2018 verbond en inspireerde onderzoekers van het onderzoeksprogramma gericht op nieuwe en verbeterde conditiebepaling van afvalwaterleidingen.
 
TISCA is een vijfjarig onderzoeksprogramma voor Technologische Innovatie voor Sterkte- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen. TISCA omvat de vijf hieronder beschreven promotie onderzoeken uitgevoerd aan de Technische Universiteiten in Eindhoven, Twente en Delft. De betrokken promovendi, onderzoekers, begeleiders en hoogleraren zullen regelmatig bij elkaar komen op TISCA-dagen voor kennisuitwisseling en synergie. Ruim een jaar na de start van het programma was de eerste TISCA-dag op 29 mei 2018 een goede gelegenheid voor verdere aanscherping van de projecten.
 
Sewersense: Raamwerk voor beoordeling van rioolconditiemetingen
In dit project onderzoekt de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Rijksuniversiteit Leiden de mogelijkheden voor automatische beeldherkenning van schades in riolen via machine learning. Door vergelijking van tienduizenden geclassificeerde beelden leert een neuraal netwerk in korte tijd de verbanden tussen beeldpatronen en toestandsclassificatie. Een voorafgaande beleidsanalyse bepaalt de belangrijkste faalketens. Besproken is of andere soorten inspectiedata, zoals bijvoorbeeld radarmetingen, ook via deze methodiek tot een betere beoordeling kunnen leiden dan nu door menselijke beoordeling en toestandsclassificatie.
 
Caspfem: Scheurontwikkeling in betonnen riolen
Dit project aan de technische Universiteit Eindhoven maakt een eindige elementen model voor scheurontwikkeling in beton. Het model omvat zowel de scheurvorming en deformatie van het riool  als de omliggende grond en de interactie daartussen. In een proefopstelling worden riolen in een centrifuge tot bezwijken belast voor toetsing van het model. De verwachting is dat het onderzoek leidt tot verbetering van de ontwerpregels voor de constructieve sterkte en restlevensduur van betonnen riolen.
 
Geo-elektrische detectie, lokalisatie en kwantificatie van lekken in riolering en persleidingen
De Technische Universiteit Delft onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van lekdetectie met geo-elektrische meetmethoden en naar referentiemethoden zoals afpersen en tracerproeven. Doel is zowel de locatie van het lek als het lekdebiet eenduidig vast te stellen. Drie geo-elektrische meetmethoden worden onderzocht en vergeleken. Deze zijn achtereenvolgens gebaseerd op elektrische weerstandsverschillen tussen een vochtige versus een droge bodem, gebaseerd op lekkage van elektriciteit vanuit het riool naar de omgeving en gebaseerd op verschillen in eigenpotentiaal. Het projectteam beproeft diverse meetopstellingen op hun toepasbaarheid en nauwkeurigheid en vergelijkt deze met referentiemethoden
 
TISCALI: Lekdetectie via meting van verschillen in warmtecapaciteit
Universiteit Twente onderzoekt een methodiek voor opsporing van lekkages via het principe van verschil in warmtecapaciteit. Holtes in de bodem reageren sneller op temperatuurverschillen dan de omliggende massa. Via infraroodsensoren kunnen deze verschillen de aanwezigheid van holtes in de bodem, en daarmee potentiele sinkholes opsporen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar meetmethoden om de toestand van betonnen riolering in situ te bepalen. De focus in dit project ligt op kleine riolen tot 400 mm.
 
FOULC: Multi-sensor drone voor conditiemeting in riolen
Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben meerdere sensoren samengebracht op een met turbines aangedreven amfibische drone die zelfstandig door de riolen kan voortbewegen. De amfibische drone meet zeer nauwkeurig de geometrie, vuilafzettingen boven en onder het wateroppervlak, vervormingen, aantasting, biofilm en temperatuur voor controle van aansluitingen.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE