Kennistafels RIONEDdag 2018

Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest ter plekke vier kennistafels, die elk 13 minuten duren. Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek. De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname. Tijdens de RIONEDdag van 1 februari 2018 zijn er kennistafels met de volgende onderwerpen:

Ontwerp

 1. RainTools Wijktegel, analyse Water op straat - Frans Janssen (Kragten)
  Wat is het effect op wateroverlast van water bergen in het groen? De vergelijking is gemaakt tussen berging op openbaar of particulier terrein (in de tuin). Bij deze kennistafel leert u wat wel werkt en hoe u zelf ook dat inzicht krijgt met behulp van RainTools.
 2. De straat van de toekomst: naar een leefbare (woon)straat! - Luuk Postmes (Eindhoven)
  Eindhoven werkt aan een klimaatbestendige én leefbare stad door onder meer te vergroenen. Vergroenen draagt bij aan de wateropgave, verbetert de luchtkwaliteit, zorgt voor meer biodiversiteit en is nog goedkoper in onderhoud ook. Maar hoe doe je dat in de praktijk, vooral als je weet dat veel gaat veranderen; klimaat, mobiliteit, energievraag, datagebruik en dergelijke? Eindhoven daagt u uit om mee te denken over een toekomstbestendige inrichting van de straat!
 3. Maatregelen op particulier terrein - Eric van der Blom (Uneto-VNI )
  Bij woningen en bedrijven zijn veel preventieve maatregelen te treffen om de kans op overlast en schade van extreme buien te verkleinen. Vaak zijn dit eenvoudig te nemen maatregelen. Een overzicht van de maatregelen wordt besproken. Deze leiden ook tot een reductie van de problemen in het publieke domein.
 4. Buffering op bedrijventerreinen - Roger Loop (Bureau Leiding)
  Bij klimaatadaptatie gaat de aandacht vooral uit naar de bewoners en hun woningen en minder naar de bedrijven. Grote bedrijven en bedrijfsterreinen bieden echter specifieke kansen voor buffering, gebruik en infiltratie van regenwater. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je het aan?
 5. Riothermie op Urk - Christophe Meijer (Urk)
  Urk gebruikt de warmte in een afvalwatertransportleiding voor zwembadverwarming. U hoort de ervaringen vanuit de praktijk en tips voor ontwerp en aanleg.

Beheer

 1. Gezondheidsklachten na wateroverlast - Heleen de man (Sanitas water)
  Wat is de kans om ziek te worden na wateroverlast door hevige regenval? Uit een peiling van het RIVM blijkt dat een flink deel van de mensen daadwerkelijk ziek wordt. We presenteren het onderzoek en gaan in op effectieve maatregelen om gezondheidsrisico’s te verminderen.
 2. Implementatie Assetmanagement: theorie vs praktijk - Wim van der Meer (Rotterdam)
  Rotterdam past al enige jaren de theorie van assetmanagement toe in het beheer van de openbare ruimte. Aan deze kennistafel bespreekt u tips en valkuilen voor het invoeringsproces.
 3. Regie op risicogestuurd beheer - Peter Meissen (i-Sago)
  Gemeente Roosendaal wil meer naar risicogestuurd beheer en een regierol toe, zonder grip te verliezen op toestand en functioneren van het stelsel. Daarvoor kiest men een UAV-gc contract mét veel aandacht voor informatiemanagement en open standaarden.
 4. RAW Rioolrenovatie (H25.2) - Hans van Keeken (Kragten/CROW werkgroep)
  De RAW-systematiek wordt binnenkort uitgebreid met contracteisen voor rioolrenovatie. Hoe ver zijn we en wat kunt u daar nu al mee?
 5. Goed opdrachtgeverschap bij inspecteren en reinigen - Leo Bloedjes (Almere)
  Data zijn een cruciale grondstof om het rioleringsbeheer slimmer in te richten en uit te voeren. Dat vraagt (1) goed bedenken wat je wilt, (2) duidelijke contracten, (3) passend toezicht en (4) analyse van en keuzes op basis van die data.
 6. Leidingen slim inspecteren vanuit de put - Ruud Wolkorte (StadLandWater)
  Vanuit putten foto’s maken geeft een goede indruk van de toestand van putten en leidingen. Reiniging is niet nodig. We bespreken de voor- en nadelen en de recente flinke verbeteringen in resolutie en gebruiksgemak.
 7. Stappenplan inspectie persleidingen: van grof naar fijn - Cornelis de Haan (Partners4UrbanWater)
  In de proeftuin persleidingen doen de beheerders gestructureerd praktijkervaring op met een stapsgewijze conditiemeting van de slagaders van het afvalwatersysteem.
 8. Intelligent pigging in persleidingen - John Driessen (Sweco)
  Intelligent pigs zorgen voor gelijktijdige locatiebepaling en conditiemeting van transportleidingen.
 9. Inspecteren nieuwe stijl: we gaan waardes vastleggen - Martin Nederlof (Vandervalk+degroot)
  Met de herziening van de NEN 3399 in 2015 is het aantal te registreren klassen bij de toestandsaspecten teruggebracht. Door het terugbrengen van deze klassen worden aan aantal schadebeelden niet meer of minder nauwkeurig vastgelegd. Hoewel het classificeren van de toestandsaspecten eenvoudiger is geworden is een ongewenst neveneffect dat het beoordelen van inspectiegegevens en het vergelijken van inspectiegegevens door de tijd heen lastiger is geworden. Om klaar te zijn voor de toekomst willen we de inspectienorm door ontwikkelen waarbij de inspecteur eenduidig gaat vastleggen (waardes), waarna de applicatie van de opdrachtgever deze waarden omzet naar klassen.

Communicatie

 1. PerceelTool - Paul van Oss (Imber Advies)
  Met de PerceelTool bent u in staat om regenwatervoorzieningen te dimensioneren en het effect ervan in beeld te brengen. We laten de highlights van deze nieuwe tool graag aan u zien en bespreken we de mogelijkheden om deze in te zetten als hulpmiddel voor maatregelen op particulier terrein. Zie ook www.PerceelTool.nl
 2. Operatie Steenbreek - Wout Veldstra (Operatie Steenbreek)
  Participatie in actie: in een paar jaar tijd is de Operatie Steenbreek uitgegroeid tot een basisbeweging, die inmiddels in meer dan 70 gemeenten actief is. Hoe doen ze dat en waarom op deze manier? Voor wie is het bestemd en wat zijn de ervaringen? De voorzitter vertelt.
 3. Afkoppelcoach Renkum - Herman van der Hout (Renkum)
  In een gemeente met goed infiltrerende bodem kan afkoppelen soms heel simpel zijn: zet de zaag in de regenpijp, doe eventueel iets leuks met het water in de tuin en laat het daarna wegzakken op een daarvoor geschikte plek. Om inwoners over hun schroom heen te helpen om dit gewoon te dóen, zet Renkum de afkoppelcoach in. Neem deel aan een gesprek over hoe particulieren te stimuleren af te koppelen.
 4. Platform samen klimaatbestendig - Paulien Hartog (Waternet)
  Het Platform Samen Klimaatbestendig verbindt netwerken en brengt vraaggestuurd ervaringen en praktijkkennis van gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen bijelkaar. Hoe kun je het Platform benutten? Hoe komt bestaande kennis voor je beschikbaar? Wat doet het Platform met nieuwe kennisvragen?

Gegevensbeheer

 1. Hydraulisch modelleren met GWSW-HYD - Jordie Netten (Nelen en Schuurmans)
  Aan de GWSW-datastandaard is nu de netwerktopologie toegevoegd. Het GWSW-HYD vervangt het sterk verouderde SUF-HYD. Leer de nieuwe mogelijkheden kennen.
 2. Digitale standaarduitwisseling over maatregelen - Edith Jansen-Schut (InRio)
  Na inspectie en beoordeling komt het bepalen en uitvoeren van maatregelen. We lichten de GWSW-module toe die in ontwikkeling is om dat proces te faciliteren met een standaard-datataal.
 3. GWSW-Gemalen - Hans Teunissen (Kennis voor Pompen)
  Open standaard GWSW-Gemalen wordt ontwikkeld voor soepele en eenduidige gegevensuitwisseling rond pompen, gemalen en telemetrie. Belangrijke stap ter ondersteuning van functioneel en gemalenbeheerders en ondersteunende bedrijven. Hier de stand van zaken.
 4. GWSW nulmeting en neutrale bestanden - Marinus Vonhof (Sweco)
  In het GWSW zijn allerlei kwaliteitseisen opgenomen t.b.v. activiteiten van beheerders. Een GWSW-nulmeting is nu beschikbaar zodat gemeenten en regio's eigen datasets kunnen toetsen.
 5. SUF-Meld: nu voor de hele openbare ruimte - Harro Verhoeven (CROW)
  Registratiemethodiek SUF-Meld Riolering is sinds 2016 beschikbaar en wordt nu uitgebreid voor de andere delen van de openbare ruimte. Zodat we op basis van goed en eenduidig vastgelegde meldingen en hoe ze verholpen zijn kunnen leren en beter beheren.
 6. Data van gemeente en waterschap op kaart - Tim Calle (Moerdijk)
  Gemeenten en waterschappen hebben elkaars data nodig bij beheer, prognoses en incidenten. Via open standaarden en GWSW-server zijn die bestanden nu online te ontsluiten, te gebruiken en via GIS te presenteren.

Beleid

 1. Medicijnresten in water en antibioticaresistentie - Heike Schmitt (RIVM)
  Afvalwaterzuiveringsinstallaties, overstorten en gescheiden riolering met foutaansluitingen zijn bronnen van antibioticaresistente bacteriën, blijkt uit recent onderzoek. De mogelijke gezondheidsgevolgen zijn echter nagenoeg onbekend. Het stellen van doelen voor bijv. waterkwaliteit of zuivering is nog niet zinvol. Aan deze kennistafel bespreken we nut en noodzaak om toch al beheersmaatregelen te nemen.
 2. Groene daken en klimaatvriendelijke percelen - Kees Broks (Broks-Messelaar Consultancy)
  Facts & figures: welke bijdrage levert een groenblauw dak aan klimaatvriendelijke percelen.
 3. Ervaringen met een integrale omgevingsvisie - Robert van Cleef (Sterk consulting)
  Aan deze kennistafel deelt u in de ervaringen van de Hart van Holland gemeenten. Praat en denk mee over proces en inhoud van 10 gemeenten op weg naar een gezamenlijk omgevingsvisie.
 4. Sanitaire voorzieningen voor iedereen - Renske Steenbergen (VNG Gemeenten4GlobalGoals)
  Alle mensen moeten gezond en veilig hun behoefte kunnen doen. Deze enorme ambitie is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hoe kunnen we vanuit Nederland bijdragen aan verbetering elders in de wereld? Praat mee over de mogelijkheden.
 5. Vooruitziendheid in stedelijk waterbeheer - Wieke Pot (WUR)
  Wat helpt gemeentes om vooruitziend te investeren in hun waterinfrastructuur? En hoe vooruitziend zijn gemeentes eigenlijk? Hoe gaan gemeentes om met robuustheid, flexibiliteit, scenario’s en onzekerheid in besluitvorming over hun vervanging en aanleg van hun riolering? Kom meepraten tijdens deze kennistafel met resultaten van een vergelijkende studie naar 40 Nederlandse gemeentes dat is uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit
 6. Rioolvreemd water in Zeeland - Peter Ganzevles (Ganzevles Advies & Management)
  Toepassing van een afwegingstraject leidt tot maatwerkscenario’s per gemeente voor beperking van onnodig schoon water naar de zuivering.
 7. Hitte in de stad - Lisette Klok (Hogeschool van Amsterdam)
  De toename aan hitte door klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor onze gezondheid maar beïnvloedt ook het leven op straat en in huis. Wat is er aan te doen op het sociale vlak (o.a. in de zorg), aan gebouwen (koele binnenruimtes) en in de buitenruimte?

Persoonlijke ontwikkeling

 1. Veiligheid bij rioolrenovatie - Etienne Leijnse (TWEEG)
  Veiligheid is punt 1, ook bij rioolrenovatie! Rioolrenovatie kent zijn eigen kenmerkende werkzaamheden. Dit vraagt om maatwerk op het gebied van veiligheid en en daarvoor geven wij tips en gaan wij met elkaar in gesprek.
 2. Slim werken met de RIONEDkennisbank - Rob van der Velde (WATERmaat)
  Maak eens kennis met de RIONED kennisbank. Ontdek waar je antwoorden kunt vinden op veel vragen vanuit ons vakgebied.
 3. Aanpak kennisleemten - Ingrid Schröders (Wateropleidingen)
  Ziet u kennisleemten door bijv. vertrek van collega’s, nieuwe opgaven of door de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken? Bespreek oplossingen als formeel leren, informeel leren, werkplekleren, traineeships en meer.
 4. Traineeship Stedelijk waterbeheer - Naomi Timmer (Nationaal Watertraineeship)
  Hoe krijg je starters in het stedelijk waterbeheer? Wat enthousiasmeert jonge mensen in hun werk? Waar worden ze blij van en wat wensen ze aan collega's en omstandigheden? Wat kan het Nationaal Watertraineeship hiervoor betekenen?
 5. Branchestandaard - Mark Hogerheijde (Hollands Kroon)
  Toepassing van de Branchestandaard gemeentelijke watertaken heeft bij de Noordkopgemeenten de kwetsbaarheden voor het goed uitvoeren van taken zichtbaar gemaakt. Én bespreekbaar gemaakt met het management. Resultaat: uitbreiding van de gezamenlijke riooldeskundigheid.
 6. De stedelijk waterbeheerder en gemeenteraadsleden - Frank Geenen (Oss)
  Gemeenteraadsleden beginnen alleen zelf over water als er wat aan de hand is. Maar je wilt meer betrokkenheid van de raad! Wat is de politieke relevantie van een goed functionerende riolering en waterhuishouding en hoe brengen we die over? Frank Geenen is stedelijk waterbeheerder en was van 2000 tot 2010 raadslid in Bernheze

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE