Voor de opbouw van een GIS-kaart kunt u aan de volgende kaartlagen denken:

Stedelijk gebied

 • Indeling gebieden waarvoor verschillende criteria en herhalingstijden voor wateroverlast gelden (bijvoorbeeld landelijk gebied met een norm T = 10 jaar en stedelijk gebied met T = 100).
 • Vlaksgewijze aanduiding ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, zoals in- en uitbreidingen.
 • Vlaksgewijze aanduiding grondwaterbeschermingsgebieden.
 • Vlaksgewijze aanduiding (potentieel) afstromende oppervlakken, onderscheiden naar type, zoals open en gesloten verharding, platte en hellende daken, groen daken, waterdoorlatende verharding en onverhard oppervlak, inclusief ontvangend deelsysteem.
 • Locaties waar volgens een 2D-modellering of daadwerkelijk water op straat optreedt.
 • Locaties met risico's op wateroverlast (hinder en/of schade).
 • Maaiveldhoogten.
 • Geografische indeling hoeveelheid en aard van watergerelateerde klachten en meldingen.

N.B. In een geografische presentatie mogen de klachten en meldingen niet te herleiden zijn tot specifieke adressen!

Openbare vuilwater- en hemelwaterstelsels

Kaartlagen systeembeschrijving

 • Grenzen stuwgebieden, bemalingsgebieden, transportsystemen en zuiveringskringen.
 • Ligging rioolstelsels als lijnelementen.
 • Hoofdstructuur transportriolen (persleidingen) als lijnelementen.
 • Ligging gemalen (punten).
 • Ligging bijzondere objecten, zoals stuwputten, overstorten en randvoorzieningen.
 • Ligging uitstroompunten (interactie met oppervlaktewatersysteem).
 • Ligging hemelwater infiltratievoorziening .
 • Ligging hemelwaterzuiveringsvoorzieningen.
 • Interactie tussen deelsystemen, zoals slokops en interne overstorten.
 • Injecties en andere interactie met externe systemen, zoals overnamepunten.
 • Meetlocaties.

Kaartlagen beschrijving functioneren

 • Stroomsnelheden bij dwa en hwa.
 • Locaties (punten of lijnen) waar de druklijn in de hydrodynamische modelsimulatie boven maaiveld uitkomt.
 • Locaties waar volgens een 2D-modellering of daadwerkelijk water op straat optreedt.

Kaartlagen beoordeling functioneren en maatregelen

 • Locaties die niet voldoen aan de kaders en ambities van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en/of de wettelijke zorgplichten
 • Geografisch overzicht te nemen maatregel .
 • Locaties (punten of lijnen) waar na het nemen van maatregelen de druklijn in de hydrodynamische modelsimulatie boven maaiveld uitkomt.
 • Locaties waar na het nemen van maatregelen volgens een 2D-modellering nog steeds water op straat optreedt.

Niet-openbare voorzieningen

 • Locaties Individuele behandeling van afvalwater (IBA) en bedrijfsmatige afvalwaterzuiveringen.
 • Vlaksgewijze aanduiding aangesloten oppervlak op niet-openbare hemelwatervoorzieningen, onderscheiden naar type, zoals groene daken, bergings- en infiltratievoorzieningen.

Grondwatersysteem

Kaartlagen systeembeschrijving

 • Aanduiding tracés openbare grondwatervoorzieningen.
 • Locaties putten en doorspuitpunten.
 • Ligging uitstroompunten of lozingspunten in hemelwater- of gemengde riolering.
 • Locaties aansluitpunten private drainage.
 • Locaties gemalen.
 • Meetlocaties grondwatermeetnet.

Kaartlagen beschrijving functioneren

 • Locaties met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater.
 • Locaties met structurele grondwateroverlast door niet goed functionerende drainagestelsels.
 • Locaties met problemen met houten paalfunderingen.

Kaartlagen beoordeling functioneren en maatregelen

 • Locaties die niet voldoen aan de kaders en ambities van het GRP en/of de wettelijke zorgplichten.
 • Geografisch overzicht te nemen maatregelen.
 • Bij een aanvullend onderzoeks- of meetprogramma: de locaties waar bodemeigenschappen, grondwaterstand, drainagevolumes en/of grondwaterkwaliteit moeten worden gemeten.

Oppervlaktewatersysteem

 • Geografisch overzicht watergangen als lijnen en/of vlakken.
 • Vlaksgewijze aanduiding peilgebieden met peilen (zomerpeil, winterpeil, vast peil, eventueel afwijkend praktijkpeil).
 • Locaties duikers met hoogteligging en doorstroomprofiel.
 • Locaties (peilregulerende) verbindingsobjecten tussen peilgebieden in de vorm van vaste en beweegbare stuwen met stuwhoogte en -breedte.
 • Locaties vaste dammen en schuiven.
 • Locaties oppervlaktewatergemalen met capaciteiten en afvoerrichting (naar welk ontvangend peilgebied of boezem).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel