Momenteel zijn er geen uniforme afspraken over de inzameling van medicijnafval. Medicijnafval (inclusief injectienaalden) kan nog te gemakkelijk in het restafval of riool verdwijnen met risico's voor mens en milieu tot gevolg.
[Bron: VNG, 10 december 2015]
Hoe verloopt het gescheiden inzamelen en het verwerken van medicijnafval in uw gemeente?  De VNG vraagt gemeenten intern na te gaan of de gescheiden inzameling en verwerking van medicijnafval op de juiste wijze verloopt en zo nodig actie te ondernemen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De VNG en Stichting RIONED zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel gemeenten als apothekers om het gescheiden inzamelen en verwerken van medicijnafval adequaat te laten verlopen. Het toenemende medicijngebruik onderstreept deze noodzaak nog eens extra. Een onderzoek onder apothekers heeft duidelijk gemaakt dat een (groeiend) aantal apotheken geen medicijnafval (meer) inneemt of voornemens is hiermee te stoppen. Apothekers geven daarvoor als voornaamste reden de te hoge kosten voor inzameling (en transport).

Huidige situatie
Medicijnen zijn Klein Chemisch Afval (KCA) of Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Gemeenten zijn op basis van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij hun burgers en hebben tevens een verantwoordelijkheid voor de inzameling van KCA/KGA en dus voor de inzameling van oude (of resten van) medicijnen. Gemeenten bieden daarom particulieren altijd de mogelijkheid om medicijnafval af te geven bij het KCA-punt op het afvalbrengstation.

Meer samenwerking gemeenten-apothekers
De apotheek is voor veel inwoners c.q. patiënten echter de meest logische plek om ongebruikte of resten van geneesmiddelen af te geven. De apothekersbranche heeft in haar richtlijnen opgenomen dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de inname, afvoer (en vernietiging) van medicijnafval afkomstig van cliënten. Via een gecontracteerde partij (publieke of private afvalinzamelaar) wordt vervolgens uitvoering gegeven aan deze richtlijn. Apotheken spelen dus een belangrijke rol bij de inzameling/inname van medicijnafval. Gezamenlijke aandacht door gemeenten en apotheken voor medicijnafval ligt daarom voor de hand om op lokaal niveau tot (betere) afspraken te komen. Een aantal gemeenten heeft deze situatie gesignaleerd en lokaal samenwerking gezocht met apothekers en de betrokken afvalinzamelaars. Soms is de apotheker zelf naar de gemeente toegestapt om afspraken te maken over de inzameling en de verwerking. Ook zijn er gebieden waar de inzameling en verwerking van het betreffende afval regionaal is georganiseerd. Dit heeft in veel gevallen geleid tot een inzamelsysteem, dat door zowel de apothekers als de betreffende gemeente als effectief wordt bestempeld.

Praktijkvoorbeelden
Ter ondersteuning is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen in de VNG-databank. Deze zijn als handvat te gebruiken bij het realiseren van een meer toekomstbestendige manier van medicijnafvalinzameling en –verwerking.

Ga naar de Databank Praktijkvoorbeelden > voorbeelden afval
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel