Water op het maaiveld

Als bij extreme neerslagintensiteiten de bergings- en afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is, komt water op straat te staan en gaat de afvoer over het oppervlak een belangrijke rol spelen in het watertransport. Wanneer in extreme neerslagsituaties de berging van het oppervlaktewatersysteem tekortschiet, is sprake is van inundatie en komt ook water op het maaiveld te staan. Water op straat kan leiden tot overlast en schade. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de locaties waar water op straat of wateroverlast optreedt, de hoogte van de waterstanden en de samenhangende schade. Alle Nederlandse gemeenten moeten in het kader van de Stresstest Klimaatbestendigheid hun knelpunten in kaart brengen.

Het berekenen van water op straat, transport over het maaiveld en wateroverlast gaat modelmatig verder dan het hydraulisch doorrekenen van een riool- of watersysteemmodel. Voor water op straat en wateroverlast gebruikt u een rioleringsmodel met stroming over maaiveld of een maaiveldmodel om debieten en waterstanden op het maaiveld te kunnen berekenen. Onder andere de accidentatie van het gebied (hellend of vlak) bepaalt de keuze voor een bepaald type oppervlaktemodel en hoe u dit koppelt aan het rioolmodel.

Extreme neerslag in de kennisbank

Een inherente eigenschap van extreme buien is dat zij niet vaak voorkomen. Bovendien kan extreme neerslag een zeer lokaal verschijnsel zijn of een sterke ruimtelijke variatie hebben. Beschikbare neerslagreeksen van 10 of 25 jaar schieten daarom tekort om extreme situaties uit af te leiden. In de Kennisbank worden meerdere opties besproken, waaronder de standaard buien uit de Stresstest Klimaatbestendigheid , historische gemeten extreme buien en artificiële neerslaggebeurtenissen (modelbuien) met een statistische herhalingstijd . Het is niet eenvoudig om in de statistiek van extreme neerslag statistische herhalingstijden te koppelen aan een specifieke neerslaggebeurtenis of aan het effect van deze gebeurtenis op het stedelijke watersysteem . Verschillende buien kunnen dezelfde statistische herhalingstijd hebben en toch leiden tot andere resultaten voor wateroverlast. De verwachting is dat extreme neerslaggebeurtenissen in de toekomst heftiger worden. Meer informatie hierover vindt u in Klimaatscenario's van het KNMI.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel