Op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve schatting van investerings- en beheerkosten kunt u de inspanning voor de realisatie en instandhouding van een ontworpen systeem beoordelen. De kosten die samenhangen met ‘afwenteling naar de omgeving’ hoort de gemeente via de eisen van een minimale emissie naar bodem en oppervlaktewater te verdisconteren in hogere investerings- en beheerkosten.

Inspanning is gerelateerd aan een score op sturing en kosten. Kosten representeren bijvoorbeeld de inzet van grondstoffen, het gebruik van energie en het beslag leggen op ruimte. Sturing vertegenwoordigt de inzet van menskracht en organisatievermogen om de aanleg en het beheer van de voorzieningen mogelijk te maken.

Met de indicatoren sturing en kosten kunt u een kwalitatieve inschatting maken op basis van de vergelijking van varianten. De indicatoren zijn in beginsel ook geschikt voor een vergelijking van een kostprijsberekening. De specificatie van de sturingskosten is minder eenduidig dan de specificatie van de (technische) aanleg- en beheerkosten, en hangt bijvoorbeeld sterk af van de gemeentelijke organisatie.

In Kwalificatie van indicatoren staan de overwegingen bij inspanningsaspecten. Hiermee kunt u de inspanning per variant kwalificeren en beoordelen of in een kostprijs van aanleg en beheer rekening is gehouden met de genoemde aspecten.

In Kostenkengetallen staan kostprijzen voor de aanleg en vervanging van riolering voor verschillende schaalniveaus. Tabel A geeft een globale indruk van investerings- en onderhoudskosten per woning bij een bepaalde inzamelingswijze.

Type inzameling Aanleg   Onderhoud  
verhouding tot gemengd kosten per woning verhouding tot vermengd €/ woning/ per jaar 
(verbeterd) gemengd 1 € 3.800 1 € 14,-
gescheiden 1,2 € 4.500 0,8 € 10,-
verbeterd gescheiden 1,3 € 4.700 1 € 13,-
drukriolering 2,1 € 7.800 6,6 € 90,-

Tabel A Globale indicatie investerings- en onderhoudskosten riolering

Let op: bovenstaande getallen zijn indicatief en gebaseerd op een oudere versie van de kostenkengetallen.
Onderhoud omvat: inspectie, reiniging riolen, kolkenzuigen en onderhoud gemalen.

Combinatie van het drainagesysteem met een hemelwaterstelsel kan in gebieden met een hoge drainagedichtheid al snel leiden tot een besparing van minimaal tien tot vijftien procent in de totale aanlegkosten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel