In de voorbereiding (stap 1) verzamelt elke partij de benodigde basisgegevens. Voor het verzamelen van de gegevens over het afvalwatersysteem zijn de volgende informatiebronnen te gebruiken:
  • BasisRioleringsPlannen (BRP): voor kenmerken van rioolstelsels en benodigde maatregelen om aan hydraulische en emissievoorwaarden te voldoen.
  • Kenmerken van transportsysteem en rwzi, en benodigde maatregelen om aan afnameverplichting en lozingseisen te voldoen.
  • Eventueel beschikbare meetgegevens van riolering, transportsysteem, rwzi en watersysteem.
  • Analyserapportage rioolvreemd water (omvang en eventueel bronnen).
  • Registraties van ervaringen, klachten en meldingen. 
Na afloop van een OAS kunnen de betreffende beheerders de BRP’s en het BZP aanpassen op basis van de nieuwe keuzes die zij in de OAS hebben gemaakt en de extra vergaarde inzichten.
 
Dilemma: Verschillende definities basisinspanning
Tijdens een OAS blijkt dat bij de vier deelnemende gemeenten verschillend met de basisinspanning is omgegaan. Deze situatie is in de loop van de jaren ontstaan. De benadering in de oudere BRP’s wijkt af van de huidige CIW norm. Als de OAS-partijen de huidige BRP’s als referentie hanteren, leidt dat tot ongelijkheid door toepassing van verschillende emissienormen. De gemeenten kunnen de BRP’s op één lijn trekken door allemaal de ‘CIW - Eenduidige basisinspanning’ van 50 kg CZV/ha/jaar op eenduidige wijze te hanteren. Maar dit betekent dat zij goedgekeurde plannen moeten aanpassen en dat drie gemeenten de referentie-investering naar boven moeten bijstellen.

Lozingseisen

Uit een aparte waterkwaliteitsstudie moet bekend zijn welke eisen gelden voor lozingen uit riolering en rwzi op het oppervlaktewater. Deze eisen kunnen op zowel de vuilemissies (waterkwaliteit) als de overstortingshoeveelheden (wateroverlast) betrekking hebben. In paragraaf 5.4 leest u meer over de waterkwaliteit.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel