Aanleg

Infiltrerende verharding is verharding waarbij het regenwater door de verharding of via de voegen in de ondergrond kan infiltreren. De fundering van de verharding moet voldoende doorlatend zijn en bergingscapaciteit hebben. Toepassingsmogelijkheden zijn er voor parkeerplaatsen, trottoirs en wegen met een lage verkeersintensiteit.
 
Invloedsfactor: de infiltratiecapaciteit. Als de ondergrond een lage infiltratiecapaciteit heeft, kunt u in het ondergrondse pakket een infiltratieriool (IT-riool) aanleggen (zie Aanleg en onderhoud infiltratieriool (IT-riool)).

Kostenkengetal

Levering en aanleg van infiltrerende verharding kosten circa € 100/m2. De opbouw van dit kostenkengetal vindt u in tabel A.

Onderzoek

U moet infiltrerende verharding jaarlijks visueel inspecteren en eenmaal in de drie jaar de doorlatenheid meten. De inspectiekosten bedragen circa € 0,25 per m2 per jaar en het meten van de door-latendheid kost circa € 1,10 per m2 per jaar.

Onderhoud

Onderhoud bestaat uit het periodiek vegen van het wegdek, het veeg-zuigen met een zoabcleaner en het aanvullen van lege voegen met nieuw split. Per locatie moet u de onderhoudsfrequentie beoordelen, deze is onder meer afhankelijk van de wegbelasting en de verwachte vervuiling van het wegdek. Als richtlijn kunt u de volgende bandbreedtes aanhouden:

  • Vegen: 1 tot 6 keer per jaar.
  • Diepreiniging: 1 keer per jaar tot 1 keer per 7 jaar.
  • Na diepreiniging moet u (een deel van) het voegensplit aanvullen.

De veegkosten bedragen circa € 0,45/m2 infiltrerende verharding per keer. De kosten voor het veeg-zuigen met een zoabcleaner komen op ongeveer € 1,90/m2 infiltrerende verharding per keer. De kosten voor het aanvullen van lege voegen met nieuw split zijn zo’n € 0,45/m2 infiltrerende verharding per keer.

Tabel A Opbouw kostenkengetal infiltrerende verhardingVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel