Het infiltratieriool bestaat uit een kunststoffen of betonnen buis met gaten of sleuven waardoor water kan infiltreren. Soms wordt een buis omwikkeld met doorlatend geotextiel, dat inspoeling van bodemmateriaal moet voorkomen.
 
Functie
De functie van het infiltratieriool is het bergen, infiltreren en transporteren (naar een overloop) van regenwater.
 
Oorzaken van verminderd functioneren
Het functioneren van de infiltratiebuis neemt af door:
  • afname infiltratiecapaciteit Vervuiling door bouwactiviteiten en bladval kan de openingen van het infiltratieriool laten dichtslibben. In de meeste gevallen loopt de infiltratiecapaciteit terug door het dichtslibben van het omringende geotextiel en zandcunet. De afname van de infiltratiecapaciteit door straat-vuil bij een licht verontreinigde wijk is relatief gering. Het ontwerp van de voorziening speelt een rol bij de mate van verontreiniging. Een ruim gedimensioneerd riool, waarin de turbulentie beperkt blijft, beperkt de vervuiling van het geotextiel en het omringende bodempakket. Ook vuilreducerende voorzieningen zoals kolken met ruime vuilvang en zandvangputten dragen bij aan de beperking van vervuiling.
  • afname bergingscapaciteit  Vuil van bouwactiviteiten of grootschalige bladval kan leiden tot een afname van de bergingscapaciteit. De invloed van straatvuil op de bergingscapaciteit is onder normale omstandigheden beperkt.
  • afname afvoercapaciteit  Vuil van bouwactiviteiten of veel bladval kan leiden tot een aanmerkelijke afname van de afvoercapaciteit. In het algemeen zal de invloed van straatvuil op de afvoercapaciteit beperkt zijn. Het effect van aanslibbing op de afvoercapaciteit is groter dan op de bergingscapaciteit, omdat de relatie tussen debiet en doorstroomprofiel niet lineair is.
  • kwaliteitsverandering. Het infiltratieriool zelf houdt geen verontreinigingen vast. De verontreinigingsgraad van het afstromende water bepaalt voor een groot deel de vervuiling in en rond de voorziening en in het infiltrerende regenwater.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel