Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) stelt regels aan alle lozingen vanuit de gemeentelijke riolering in oppervlaktewater, dus zowel de uitlaat van een hemelwater- of drainagestelsel als overstortingen vanuit een vuilwaterriool of lozingen vanuit een gemeentelijke IBA. Voor deze lozingen geldt dus geen watervergunningplicht meer.

Lozingen regelen in het GRP

De plaats en regulering van riooloverstorten en IBA's en dergelijke staan in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daarin moet de gemeente namelijk ook aangeven welke gevolgen de aanwezige voorzieningen voor het milieu hebben (art. 4.22 lid 2, sub d Wet milieubeheer). Het GRP beschrijft de keuzen die de gemeente heeft gemaakt in haar afvalwaterbeleid. Bij een goede samenwerking regelen waterschap en gemeenten de overstorten en andere lozingen vanuit de gemeentelijke voorzieningen in het oppervlaktewater in het GRP. Dan zijn deze lozingsaspecten 'uitputtend geregeld' en kan de waterbeheerder op grond van het Blbi geen maatwerkvoorschriften opleggen.

Beoordeling overstorten

De waterbeheerder beoordeelt overstorten op basis van lokale effecten per overstort (de immissietoets). Hierbij neemt hij ook aspecten mee als het gebruik of de functie van het oppervlaktewater, zoals het mogelijke gezondheidsrisico voor mens en dier (bijvoorbeeld bij recreatie- of viswater). De functie(s) van en de normstelling voor het oppervlaktewaterlichaam zijn belangrijke input voor de vraag of bij een specifieke overstort maatregelen nodig zijn. De beoordeling kan plaatsvinden voor jaar- en piekemissies. De lokale omstandigheden bepalen (mede) de kosten en de (technische) haalbaarheid van de mogelijke maatregelen. Deze afweging maken gemeenten en waterschappen samen in het GRP.

Waterkwantiteit

De algemene regels in het Blbi gaan alleen over de waterkwaliteit. Voor de hoeveelheid water (de waterkwantiteit) staan regels in de keur van het waterschap of in de Waterregeling (voor lozingen in de rijkswateren).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel