Europese regels

De zorg voor stedelijk afvalwater krijgt gestalte vanuit verschillende wetten, regels en beleidsvisies rond milieu-, water- en ruimtelijkeordeningsvraagstukken. Voor een belangrijk deel bepaalt Europese regelgeving ons rioleringsbeleid, in het bijzonder de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de Europese Kaderrichtlijn Water (de laatste vanwege de relatie tussen rioleringsbeheer en waterkwaliteit). Maar u hoeft deze richtlijnen niet zelf te lezen, want deze zijn omgezet in onze eigen wet- en regelgeving.

Nederlandse regels

Rioleringsbeheer vindt u in juridische zin terug in de Wet milieubeheer (Wm) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregels: het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De Wm geeft de basis voor het rioleringsplan (GRP), de lozingsregels en de omgang met stedelijk afvalwater. Ook de in de Waterwet vastgelegde hemel- en grondwaterzorgplichten zijn relevant. Voor meer procedurele aspecten is ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van belang. Bijvoorbeeld bij de vergunningverlening voor indirecte lozingen (lozingen in het gemeentelijke rioolstelsel). Voor de ruimtelijke inpassing en het bouwproces zijn de regels in respectievelijk de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Bouwbesluit 2012 van belang.

Basis voor gemeentelijke ambities

Als rioleringsbeheerder (stedelijk waterbeheerder) hoeft u de inhoud van het beleid en de relevante regelgeving niet allemaal zelf te kennen. Belangrijker is dat u zich bewust bent van het bestaan ervan en de verschillende raakvlakken ertussen. Beleid en regelgeving vormen de basis om aandachtspunten vanuit de riolering in de andere beleidsvelden (waterbeheer, weg- en groenbeheer, ruimtelijke ordening en bouwen) in te brengen en vice versa. Om uw ambities te realiseren, moeten de raakvlakken van de rioleringszorg met andere beleidsthema’s, uitvoeringsprojecten en organisaties duidelijk zijn. Ook is het belangrijk dat u weet hoe u hierop invloed kunt uitoefenen.

Dit deel van de kennisbank is verdeeld in twee onderdelen:

  • Begrippen en definities: Om de regelgeving te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat u de relevante begrippen en definities kent. Bijvoorbeeld soorten afvalwater, soorten rioolstelsels en het overnamepunt. Bij verkeerde interpretatie ontstaat al snel verwarring.
  • Wet- en regelgeving: Hier vindt u de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening en bouwen. Ook komen de belangrijkste regels in de Gemeentewet, de WIBON en INSPIRE, de Omgevingswet en relevante normen en richtlijnen aan de orde.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel