Het ontwerpproces voor maatregelen tegen grondwateroverlast bestaat uit drie stappen (zie ook figuur B van Procesgang):
  • het schetsontwerp is gericht op de inrichting van de ont- en afwatering, in samenhang met het stedelijk ontwerp (zie Schetsontwerp);
  • het functioneel ontwerp is gericht op de dimensionering van de maatregelen;
  • het detailontwerp is gericht op de dimensionering van onderdelen (zie Detailontwerp en aanleg).

Dit onderdeel werkt de processtappen uit om tot het functioneel ontwerp van grondwater(overlast)maatregelen te komen (zie figuur A).


Figuur A Processtappen functioneel ontwerp grondwater(overlast)maatregelen

Inventarisatie
Het functioneel ontwerp start met een inventarisatie van de bodem- en grondwatersituatie. Op basis van beschikbare gegevens bepaalt u of aanvullend veld- en laboratoriumonderzoek nodig is, zoals:

  • boringen (samenstelling bodem);
  • plaatsen van peilbuizen (grondwaterstanden);
  • doorlatendheidsmetingen;
  • bemonstering van grondwater en bodem.
Grondwateronderzoek werkt de verschillende onderzoeksmethoden uit. Deze inventarisatie geeft inzicht in de huidige ontwatering en drooglegging. Aan de hand van (toekomstige) gebruiksfuncties van het gebied (zoals wonen, wegen en groen) kunt u de criteria ontlenen waaraan de ontwatering van het gebied moet voldoen.
 
Analyse en keuze
In de analysestap vergelijkt u de huidige ontwatering met de ontwateringscriteria. Als uit de analyse volgt dat sprake is van een knelpunt, kunt u maatregelen treffen. Daarbij kunt u kiezen tussen bouwkundige of grondwatertechnische maatregelen. Bij nieuwbouw of grootschalige herinrichtingen is ophogen ook een optie. Welke maatregelen wanneer de voorkeur hebben, vindt u in Maatregelen tegen grondwateroverlast.
 
Maatregelen en toetsen
Bij grondwatertechnische maatregelen hangt het functioneel ontwerp samen met de structuur van infrastructuur, oppervlaktewater en groenvoorzieningen. Daarnaast moet u de dimensionering afstemmen op het (functioneel) ontwerp van hemel- en afvalwaterstelsels. Als laatste stap toetst u het ontwerp. Behalve het hydraulisch functioneren toetst u ook de milieuprestatie en beheerinspanning. Functioneel ontwerp horizontale drainage behandelt het functioneel ontwerpen en toetsen van horizontale drainage.
 
Herhaling laatste stappen
In het algemeen doorloopt u de laatste stappen in het proces meerdere malen. Dit omdat verschillende voorwaarden tegenstrijdig kunnen zijn voor de dimensionering en positionering van voorzieningen. U past het ontwerp aan totdat het bij de toetsing aan alle voorwaarden voldoet.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel