Als eerste inventariseert u de functionele eisen en de beheerfilosofie. Onder de functionele eisen vallen onder meer het ontwerpdebiet en het bijbehorende werkpunt van gemaal en persleiding, bij voorkeur inclusief een acceptabele bandbreedte voor debiet en opvoerhoogte.

De beheerfilosofie geeft inzicht in de beheerwijze die de ontwerper ooit heeft voorzien. Denk hierbij aan de aanwezigheid van coating en de noodzakelijke periodieke vervanging daarvan. Daarnaast moet u als beheerder beschikken over een calamiteitenplan, zodat is geborgd welke actie nodig is als een leiding bezwijkt tijdens de normale bedrijfsvoering of inspecties. Dit is vooral relevant voor leidingen die ‘too big to fail’ zijn, oftewel leidingen waarbij het laten rijden van tankwagens met afvalwater niet meer mogelijk is. Dit geldt ook voor tracés die bijvoorbeeld vlak naast gasleidingen liggen en waar snelle reparatie (< 24 h) door ontgraven niet mogelijk is. Overweeg voor leidingen die in deze categorie vallen om voldoende redundantie in het gehele afvalwatersysteem aan te brengen. Bijvoorbeeld door compartimentering, omleidingsroutes voor dwa of een parallelle leiding.

NEN 3650 geeft een overzicht van de van toepassing zijnde normen, die samenhangen met de aard van de transporteren stof en de ligging in of nabij belangrijke waterstaatswerken en in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor persleidingen met afvalwater geldt dat zij onder de eisen van NEN 3651 vallen zodra zij in of nabij belangrijke waterstaatswerken liggen, onder NEN 3650 vallen wanneer zij in een grondwaterbeschermingsgebied liggen en in overige gevallen onder gangbare normen voor riolering vallen, zoals NEN EN 1610.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel