Branchestandaard organisatiescan

Laatst geac­tu­aliseerd 10 oktober 2022

Wilt u weten of uw organisatie of samenwerkingsverband voldoende kennis in huis heeft om de gemeentelijke watertaken uit te kunnen voeren? En welke kennis en competenties zijn aanwezig, welke niet en wat kan versterking gebruiken? Krijg antwoord op deze vragen door aan de slag te gaan met de Branchestandaard organisatiescan. Inmiddels hebben bijna 150 gemeenten hiervan gebruik gemaakt.

Hieronder lichten we kort toe hoe een traject met de Branchestandaard organisatiescan onder begeleiding van een adviseur eruitziet.

Is de kennis op orde?

De eerste stap in het traject is het uitvoeren van de Branchestandaard kennisscan. In nauwe samenwerking met Wateropleidingen is deze meerkeuzetoets ontwikkeld. De kennisscan is alleen beschikbaar als u onder begeleiding van een adviseur gebruik maakt van de Branchestandaard-organisatiescan. De resultaten van de kennisscan geeft iedere professional inzicht in zijn of haar kennis. De (anonieme) resultaten van de professionals gezamenlijk laten zien wat binnen een organisatie en/of regio beschikbaar is. De begeleidend adviseur geeft na overleg met de deelnemers aan op welke wijze de regio haar kennisleemtes kan vullen.

Competenties: u spiegelt elkaar

De tweede stap richt zich op het in beeld krijgen van de competenties. Onder begeleiding van de adviseur gaan de deelnemers in gesprek met elkaar om de competenties helder te krijgen. Een uitgebreide test van de competenties voor iedere professional valt buiten de scope van de organisatiescan.

Afronding in advies

De adviseur koppelt steeds de (tussen)resultaten terug en sluit het traject af met een onderbouwd advies hoe partijen elkaar kunnen ondersteunen, op welke punten kennisversterking nodig is, welke competenties beter benut of nog ontwikkeld kunnen worden. Het advies wordt verder aangevuld op basis van de discussies met de deelnemers. 

Lees meer over hoe een traject van de Branchestandaard organisatiescan eruitziet.

Privacy beschermd

De resultaten van een analyse met de Branchestandaard organisatiescan kunnen gevoelig liggen. U kiest zelf op welke manier u de resultaten wilt delen. Zo kunt u binnen een samenwerkingsverband kiezen voor een anonieme rapportage naar de andere gemeenten en openheid binnen uw eigen gemeente. Ook kunt u de privacy borgen met gemeentecodes. Bij een sterke vertrouwensband kunt u voor volledige openheid kiezen. 
In de contracten regelt Stichting RIONED dat de Branchestandaard kennisscan niet geschikt is om het persoonlijk functioneren (in arbeidsrechtelijke zin) van professionals te beoordelen. De werkgever mag de resultaten daar dus ook niet voor gebruiken.

Lees meer over de ervaringen en privacyaanpak van drie samenwerkingsregio’s bij de Branchestandaard kennisscan.

Begeleiding van geselecteerde adviseurs

De Branchestandaard organisatiescan en kennisscan vormen een scherp instrument dat zorgvuldig moet worden gebruikt. Daarom stelt Stichting RIONED niet alleen voorwaarden aan de toepassing van de kennisscan, maar ook aan de adviseurs die u begeleiden bij een analyse met de branchestandaard. Ze moeten overzicht hebben van het vakgebied en de bestuurlijke omgeving maar ook ervaring in de begeleiding van professionals. De ervaringen die de adviseurs opdoen, delen we met elkaar en gebruiken we ook om nieuwe adviseurs op te leiden. 

Op dit moment zijn zes adviseurs beschikbaar: Tjeerd Dijkstra (Sweco), Jeroen Rijsdijk (Arcadis), Dries Jansma (Groningen), Hans van der Eem (Welldra), Janine Leeuwis-Tolboom (RHDHV) en Karst-Jan van Esch (Sweco). 

Meer informatie over Branchestandaard organisatiescan

Wilt u met uw gemeente of samenwerkingsverband aan de slag met de Branchestandaard organisatiescan? Neem dan contact op met Oscar Kunst, projectmanager Stichting RIONED, via mail of tel. 0318-631 111.

Voor de uitvoering van de Branchestandaard organisatiescan sluit u een samenwerkingsovereenkomst met Stichting RIONED. Hieraan zijn kosten verbonden (onder andere voor inzet van de adviseur en de kennisscans).

Wilt u als adviseur aan de slag met de branchestandaard? Neem dan contact op met Oscar Kunst, programmamanager Stichting RIONED, via mail of tel. 0318-631 111. 

Wilt u uw kennis verdiepen of uitbreiden?

De Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen bevat de basiskennis van alle kennisgebieden van de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. U kunt ook bij Wateropleidingen terecht voor zowel standaard als maatwerkoplossingen. Neem contact op met Vincent van der Linden, opleidingscoördinator.

De branchestandaard geeft aan wat de benodigde kennis is om de gemeentelijke watertaken uit te voeren en geeft daarmee sturing aan de inhoud van de Kennisbank stedelijk water. Met een filtertool kunt u een selectie maken in de kennisbank op kennisgebied, - niveau of een combinatie daarvan. Het resultaat van uw selectie kunt u opslaan in Mijn RIONED of als pdf. 
Aan de slag met kennis uit de kennisbank.