Evaluatie inspectienorm leidt tot inspectie nieuwe stijl

De inspectienorm NEN 3399:2015 blijkt niet te voldoen. Het breedgedragen plan is: inspecteurs gaan waarden vastleggen in plaats van bandbreedtes, waarna beheerders classificeren en beoordelen.
 
Rioolinspectie is een veelgebruikte onderzoeksmethode om de toestand van rioleringsobjecten te registreren en op basis daarvan te bepalen of en wanneer beheermaatregelen als reparatie, renovatie en vervanging nodig zijn. Begin 2017 ontvingen zowel Stichting RIONED als de Normcommissie Afvalwatertechniek signalen van onvrede over de nationale inspectienorm NEN 3399:2015. Stichting RIONED heeft afgelopen maanden de gebruikservaringen van belanghebbenden (opdrachtgevers, beheerders, inspectiebedrijven, adviseurs en softwaremakers) geëvalueerd.

Resultaten evaluatie

De NEN 3399:2015 is een Nederlands annex bij de Europese inspectienorm NEN-EN 13508-2:2011, die een voor Nederland relevante set van toestandsaspecten definieert en daar een classificatiemethodiek overheen legt. Ten opzichte van de NEN 3399:2004 is de 2015-versie aanmerkelijk versoberd. De NEN 3399:2015 blijkt in de praktijk nog niet of nauwelijks toegepast te worden. Veel gemeenten begrijpen de (keuzemogelijkheden in de) norm niet. Andere gemeenten willen de minimumvariant niet, omdat hun vaste manier van strategische analyse op basis van ingrijpmaatstaven dan niet meer klopt. Veel gemeenten hebben slechts beperkte kennis van rioolinspectie, wat er mede toe leidt dat zij sterk leunen op adviseurs en inspectiebedrijven. Ook hebben met name grote gemeenten behoefte aan meer detailresultaten (op basis van meten/schatten van toestandsaspecten), terwijl de inspecteurs daartoe niet opgeleid zijn. Diverse partijen hebben fors geïnvesteerd om conform de nieuwe norm te werken. Onduidelijk is of die investering wordt terugverdiend nu veel gemeenten nog werken volgens de 2004-versie van de inspectienorm.

Inspectie nieuwe stijl: waarden vastleggen

Over de toekomstvisie is consensus: Nederland moet de Europese norm als uitgangspunt nemen. Dat wil zeggen dat inspecteurs in detail gaan waarnemen (meten en inschatten) en één waarde per toestandsaspect gaan registreren (voorheen twee voor een bandbreedte). Vervolgens gaan de beheerders classificeren en op basis daarvan als vanouds strategisch en tactisch plannen. Op basis van detailgegevens uit de inspectie wordt de classificatie en het toepassen van de ingrijpmaatstaven dus door of namens de beheerder in de beheersoftware gedaan. De nieuwe werkwijze betekent dat inspectie iets meer tijd kost en dus iets duurder wordt. Maar de meerkosten van de extra en beter bruikbare inspectieresultaten worden in de analyse- en besluitfase (beoordelen en bepalen van maatregelen) ruimschoots terugverdiend, zo is de breedgedragen overtuiging.

Plan van aanpak

Bedoeling is dat alle partijen zo snel mogelijk volgens de nieuwe aanpak gaan inspecteren. Stichting RIONED heeft begin 2018 in overleg met gemeenten, adviesbureaus en inspectiebedrijven (Vereniging Afvalbedrijven) een plan van aanpak gemaakt voor de benodigde aanpassingen in onder meer normen, opleidingen, software voor beheer en inspectie, contractteksten en beoordelingsrichtlijnen. Inclusief een communicatieplan om alle belanghebbenden tijdig en voldoende te informeren. Drie werkgroepen voor Communicatie, Classificatie en Leidraad gaan onderdelen van de aanpak verder uitwerken en begeleiden.

In de tussentijd: ga meten en het RibX gebruiken

Anticiperend op de toekomstige situatie kunt u als gemeente nu al eisen dat de inspecteur bij rioolinspecties geen bandbreedtes maar meet- en inschattingswaarden vastlegt en rapporteert. De NEN 3399-versies van zowel 2004 als 2015 bieden de mogelijkheid dat aanvullend te vragen. En ook inspecteren volgens de Europese norm is al mogelijk. Het RibX-uitwisselformaat ondersteunt dat ook, ongeacht de toegepaste norm. De opleiding tot rioolinspecteur gaat vanaf 2018 al uit van de nieuwe situatie en werkt op basis van de Europese norm.

Download het rapport Evaluatie gebruik van en ervaringen met de NEN3399:2015

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE