Aandeel aanleg, gebruik en onderhoud

Aanlegenergie is de energie die nodig is voor het maken, aanbrengen en weer verwijderen van de onderdelen in de waterinfrastructuur. Om de energie voor gebruik (b.v. pompenergie) en onderhoud (b.v. reiniging en inspectie) te kunnen vergelijken met de energie benodigd voor de aanleg, wordt de aanlegenergie gedeeld door de gemiddelde levensduur.

Voor de waterketen zien we dan dat:

  • het dagelijks energieverbruik voor drinkwater en afvalwaterzuivering vele malen groter is dan de over de tijd gemiddelde aanlegenergie.
  • de aanlegenergie voor riolering wél substantieel is. Bij een verbeterd gemengd stelsel is de totaal benodigde energie voor inzameling en transport ongeveer gelijk verdeeld over aanleg en gebruik.
    Voor een gescheiden stelsel vraagt aanleg zelfs meer dan tweemaal zo veel energie als het verpompen van het afvalwater. In het diagram is uitgegaan van een verbeterd gemengd stelsel.
  • onderhoudsenergie in de hele waterketen verwaarloosbaar is. Energieverbruik kan dus nooit een reden zijn om meer of minder intensief onderhoud te plegen.

Drinkwaterproductie en -transport vergen ca. 40% van de energie in de waterketen. Het besparen van drinkwater is dus zeer doeltreffend vergeleken met bijvoorbeeld afkoppelen van verhard oppervlak, wat lang niet altijd tot energiebesparing leidt. Het gebruik van hemelwater en hergebruik van douchewater als toiletspoelwater zijn uit energieoogpunt interessant. Het binnenshuis oppompen van gebufferd hemel- of douchewater kost veel minder energie dan de productie en distributie van drinkwater. Overigens gaat bij hergebruik van hemelwater evenveel afvalwater naar de rwzi.

Figuur A Energiegebruik in de waterketenVergroot afbeelding

Meer informatie vindt u in de publicatie Water en energie (2012).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel