Een succesvolle samenwerking is grofweg afhankelijk van drie factoren:

 1. de houding van betrokken medewerkers;
 2. hoe u de inhoudelijke afwegingen maakt;
 3. hoe u het samenwerkingsproces inricht.

Houding

Betrokken medewerkers moeten de wil hebben iets van de samenwerking te maken. Dat vraagt om:

 • durf: om de discussie aan te gaan en zich kwetsbaar op te stellen;
 • een open communicatie;
 • vertrouwen in de ander.

Inhoud

Bij het maken van inhoudelijke afwegingen spelen de volgende aspecten:

 • Samen doelen stellen, gelet op de lokale specifieke situatie. Daarbij is het belangrijk de vraag te stellen: wat willen we hier samen bereiken voor het water? (Voorkom dat de ene partij de andere partij een norm of visie oplegt.)
 • Een gedeelde probleemanalyse. Hierbij bepalen gemeente en waterschap samen hoe zij de werking van het (afval)watersysteem in kaart brengen en mogelijke knelpunten vaststellen en beoordelen. (De ene partij legt de andere partij dus niet een berekenings- of meetmethode op.)
 • Kennis delen en samen kennis ontwikkelen, bijvoorbeeld studies uitvoeren of monitoren. Alle kennis is beschikbaar in een informatiesysteem dat voor beide partijen toegankelijk is. (Er is dus geen sprake van eenrichtingsverkeer in de informatie-uitwisseling.)
 • Samen een geschikte strategie ontwikkelen, rekening houdend met ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied en ontwikkelingen in het regionale watersysteem. (De ene partij legt de andere partij dus niet op voorhand een bepaalde systeemeis of oplossing op.)
 • Samen de kosten dragen. Afhankelijk van de gekozen oplossingen en rekening houdend met de formele taken van gemeente en waterschap. En op basis van een realistische inschatting van de kosten en baten voor beide partijen. (De ene partij stelt dus niet op voorhand dat de andere partij de kosten van bepaalde maatregelen moet dragen.)
 • Een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma en (waar mogelijk) samen de aanleg-, monitorings- en beheermaatregelen oppakken. (U gaat dus niet na de uitwerking van het gemeenschappelijke beleid uw eigen gang, zónder samen afspraken te hebben gemaakt over de realisatie ervan.) Bedenk daarbij dat de samenwerkingsvorm de inhoud volgt. Dus zoek en vind elkaar vanuit de inhoud en een gedeelde probleemstelling. Ga daarna pas organiseren.

Samenwerkingsproces

 • Procesafspraken vastleggen
  Voor een constructieve samenwerking zijn behalve goede inhoudelijke afspraken ook procesafspraken nodig. Daarbij gaat het niet alleen om hoe u tijdens de planontwikkeling afspraken maakt, maar ook om de noodzakelijke afspraken over de uitvoering van het plan. Leg de procesafspraken altijd vast. Zeker bij een langdurige samenwerking kan de samenstelling van het team betrokken medewerkers meerdere keren wisselen. Als u onderlinge afspraken niet goed vastlegt, bestaat het risico dat discussies opnieuw plaatsvinden en het proces een andere wending krijgt.
 • Accountmanager en watercoördinator
  Denk ook goed na over de besluitvorming en de voortgangsbewaking. Afhankelijk van het onderwerp kan samenstelling van één uitvoeringsorganisatie en een gemeenschappelijke stuurgroep voordelen hebben. Het waterschap kan een accountmanager aanstellen die het overzicht over alle ontwikkelingen binnen een bepaalde gemeente heeft, voor zover relevant voor het waterbeheer. Ook kan hij de afstemming met de gemeente coördineren. In lijn hiermee hebben diverse gemeenten een watercoördinator aangewezen. Hij coördineert alle aan water gerelateerde zaken en is het eerste aanspreekpunt voor het waterschap.

Tot slot

 • Samenwerking is niet af te dwingen. Er is tijd nodig om elkaar te leren kennen, elkaar als samenwerkingspartners te waarderen en de problematiek voldoende te kunnen doorgronden en bespreekbaar te maken. Neem deze tijd, maar wees concreet.
 • Samenwerking gaat niet vanzelf en u zult altijd hobbels moeten nemen. Sta daarom ook stil bij tussentijdse successen en laat anderen delen in dit succes.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel