De aannemer dient op het werk te beschikken over een omschrijving met gedetailleerde informatie over de uit te voeren werkzaamheden. In artikel 4.50 van het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt tevens verplicht om de aard, duur en plaats van de werkzaamheden en de namen van de betrokken werknemers en personen te registreren. De werkopdracht, met de verplichting dat de werkzaamheden volgens de Voorschriften moeten worden uitgevoerd, maken hier deel van uit. Ook het Werkplan of een afschrift ervan moet op de werkplaats aanwezig zijn en desgevraagd aan de Inspecteur van de Arbeidsinspectie worden getoond. Om enige structuur in de registratie aan te brengen zijn twee registratieformulieren toegevoegd.

De invulformulieren in dit werkplan zijn een voorbeeld.

Stortplaats en transportbedrijf

Het asbesthoudende afval, dat bij de volgens deze Voorschriften uitgevoerde werkzaamheden is vrijgekomen, zal naar onderstaande daarvoor aangewezen stortplaats worden afgevoerd.

Provinciale stortplaats
Naamsaanduiding
Adres
Plaatsnaam
Telefoon / Fax

Het transport zal worden verzorgd door onderstaand daartoe bevoegd transportbedrijf.

Transportbedrijf
Naam
Adres
Plaatsnaam
Telefoon / Fax

Transportdatum
-

De invulformulieren in dit werkplan zijn een voorbeeld. Het model kan worden gedownload via www.asbestwerkplan.nl/registratie-formulieren

Opdrachtgever, uitvoerend bedrijf, aard werkzaamheden en objectspecificaties

A Opdrachtgever en uitvoerend bedrijf


Opdrachtgever
Naam
Adres
Telefoon / fax

Naam opzichter
Uitvoerend bedrijf
Naam
Adres
Telefoon / fax
Naam contactpersoon
Telefoon / fax

Eerst verantwoordelijke op het werk (uitvoerend bedrijf)
Naam
Telefoon / fax
Namen van de betrokken werknemers en personen
-
-
-

B Aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het
 verwijderen en afvoeren van AC-buizen en/of
 maken van aansluitingen op AC-buizen en/of
 herstellen van lekkages in AC-buizen,
 uit een bestaand openbaar leidingnet voor transport, distributie of inzameling van drinkwater, gas of rioolafvalwater, nader aangegeven onder punt c.

C Objectspecificaties

Leidinggegevens
Gebruik van de leiding
 Transport/distributie van water
 Transport/distributie van gas
 Inzameling/transport van rioolafvalwater
 Mantelbuis voor bovengenoemde leidingen

Te verwijderen lengte in meters
Diameter van de buizen in millimeters

Locatie
Gemeente
Nadere plaatsaanduiding
Straat/straten

Ligging van de leiding
 In stedelijk gebied
 In landelijk gebied
 In het wegprofiel
 Buiten het wegprofiel

Eventuele andere topografische gegevens
-

Reden van de verwijdering
 Vervanging door andere leiding
 Wegreconstructie
 Leiding- en/of kabelwerken door derden
 Andere reden(en):

Eventuele bijzonderheden
Aanvangsdatum
Tijd
Vermoedelijke duur in weken en/of dagen

Handtekening opdrachtgever en uitvoerder.
Opdrachtgever
Uitvoerder

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel