Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling

Het Kennisprogramma reikt overheden en burgers oplossingen aan om bodemdaling tegen te gaan en veengebieden leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.
 
Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Dat is op zich al een hele klus. Maar die opgave is nóg groter in de Nederlandse veengebieden. Volgens een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zorgt veenbodemdaling in de ‘slappebodemgemeenten’ voor extra kosten voor herstel van en onderhoud aan wegen, rioleringen, kabels en leidingen, die kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Daarnaast is volgens het PBL ten minste 16 miljard euro nodig om funderingsschade aan circa 300 duizend woningen in stedelijk gebied te herstellen en 1 miljard euro voor het landelijke gebied.

Handelingsperspectief bieden
De initiatiefnemers van het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) - onder meer STOWA en Rijkswaterstaat - willen de komende jaren meer te weten komen over het gedrag van veenbodems, over de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer en klimaat én over ingrepen die (kosten)effectief zijn om te voorkomen dat de bodem van veengebieden nog harder zakt dan nu gebeurt. Zo kan het programma overheden en stakeholders ondersteunen om met gericht beleid oplopende kosten in de toekomst te voorkomen. Hiervoor worden twee sporen ingericht: kennisinnovatie en -ontwikkeling én kennisdoorwerking van projecten. Op donderdag 15 juni organiseerde het Kennisprogramma KWB een kennisexpeditie bodemdaling. Ga naar het kennisprogramma.
 

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE