Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Personele kwetsbaarheid is een aandachtspunt. Meer professionals bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Hun vervangers hebben niet altijd dezelfde vakinhoudelijke kennis. Steeds meer gemeenten gaan over op algemenere functieprofielen, waarbij zij vooral de competenties vastleggen. Bovendien heeft de huidige generatie medewerkers de tijd gehad om met veel ontwikkelingen in het vakgebied mee te groeien. Nieuwe professionals zitten niet zonder meer direct op datzelfde kennisniveau. Tegelijkertijd is de ruimte voor kennisontwikkeling beperkt. 

Daarom heeft Stichting RIONED de Branchestandaard gemeentelijke watertaken ontwikkeld. Met de Branchestandaard toetsen gemeenten en waterschappen of de competenties en kennis op het gebied van stedelijk waterbeheer binnen hun organisatie of in de gehele samenwerking aanwezig en georganiseerd zijn. Ook krijgt de individuele professional een beeld over zijn eigen kennis en competenties. Hiermee kunt u de in het BAW genoemde personele kwetsbaarheid gericht aanpakken.

Praktisch model

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken geeft inzicht in:
•    de activiteiten die medewerkers voor de watertaken moeten uitvoeren
•    de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn
•    welke kennis en competenties professionals en organisaties al in huis hebben.
Zo wordt voor uw organisatie duidelijk waar eventuele witte kennisvlekken zitten en waar u competenties moet versterken. Daarnaast kan de individuele  professional controleren of hij zelf de vereiste kennis en competenties heeft. Verder kan het model een rol spelen bij de samenwerking in de regio's. 
Korte uitleg van de standaard

Uw situatie is bepalend

Als gemeente bepaalt u zelf welke taken u uitbesteedt, in samenwerking met andere gemeenten of het waterschap doet of zelf uitvoert. Omdat de benodigde kennis deels afhangt van de gekozen rol, houdt de Branchestandaard daar rekening mee. Ook zullen niet alle thema's bij elke gemeente in dezelfde mate aan de orde komen. De lokale situatie kan immers verschillen. 
De Branchestandaard verbindt vijftien verschillende kennisgebieden aan de activiteiten die met de watertaken gemoeid zijn. De competenties hangen af van de rollen die professionals vervullen.

Ervaringen: inzicht en aanpakken

De regio Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) heeft de conceptstandaard al uitgeprobeerd. Marcel Tirion, gemeente Den Haag: "De standaard hielp ons goed om als samenwerkingsregio ‘Netwerk Afvalwaterketen Delfland' onze afzonderlijke- en gezamenlijke kwetsbaarheid in beeld te brengen. We gaan nu aan de slag om deze kwetsbaarheid te verminderen."

Met de standaard aan de slag

Proefprojecten met de standaard lopen of starten binnenkort bij Waterportaal Zuidoost Brabant, Netwerk afvalwater Delfland, de Kop van Noordholland, alle gemeenten in Zeeland, Groningen, Platform Vallei en Eem. Heeft u interesse? Lees hoe u de Branchestandaard kunt gebruiken.

Begeleid door geselecteerde adviseurs

De Branchestandaard met haar kennisscan is een scherp instrument. RIONED wil dat de Branchestandaard zorgvuldig gebruikt wordt. Daarom stelt zij voorwaarden aan de adviseurs en andere mensen die gemeenten en regio's begeleiden in projecten met de Branchestandaard. Ook krijgen nieuwe adviseurs zelf begeleiding van een adviseur die ervaren is met de Branchestandaard. Op dit moment zijn vijf adviseurs beschikbaar: Jeroen Rijsdijk (Arcadis), Dries Jansma (Groningen), Hans van der Eem (Welldra), Janine Leeuwis-Tolboom (RHDHV) en  Karst-Jan van Esch (Sweco). Wilt  u graag op deze lijst komen? Neem contact op met Rob Hermans, 0318-631111. Bij hem kunt u ook terecht als u het model wilt ontvangen.

Het Sferenmodel: ook ervaringskennis delen

De Branchestandaard regelt de formele kennis, maar de ervaringskennis in uw organisatie is minstens zo belangrijk. En dan vooral de mate waarin uw medewerkers hun kennis en ervaringen met elkaar (kunnen) delen. Om te kijken of dat in uw organisatie goed werkt, kunt u het zogenaamde sferenmodel gebruiken. Meer informatie over het sferenmodel

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE