Deeltaak Activiteiten
verbreed gemeentelijk rioleringsplan
 • bepalen gewenste situatie
 
 • toetsen huidige situatie
 
 • maken beleidskeuzes
 
 • bepalen strategie
 
 • bepalen benodigde middelen (personeel en financieel)
 
 • terugkoppeling binnen gemeente en overleg
 
 • schrijven rapport
   
afstemming
 • terugkoppeling met andere afdelingen, management en bestuur
 
 • overleg met waterbeheerder (waterparagraaf)
 
 • bijdrage waterplan en andere planvormen
   
jaarprogramma’s
 • beoordelen inspectie-, controle- en meetresultaten 

 

 • verwerken resultaten in onderhouds- en vervangingsplanning
 
 • bepalen te verrichten aanleg, onderzoek en maatregelen
 
 • uitwerken jaarprogramma: 
  • aard maatregel/ type onderzoek
  • planning
  • benodigde middelen
 • overleg en afstemming met andere (in- en externe) beheerders en afdeling Financiën
 • opstellen jaarbegroting
   
onderzoek, inventarisatie
 • meten grondwaterstanden

 

 • analyse klachten bewoners
   
onderzoek, inspectie/controle
 • opstellen inspectie-/controleplan

 

 • maken bestek of werkinstructie

 

 • uitbesteden werkzaamheden
 
 • uitvoeren inspectie- en controlewerkzaamheden

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
onderzoek, meten
 • opstellen meet- en controleplan
 
 • maken bestek/werkinstructie
 
 • uitbesteden
 
 • uitvoeren metingen

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
onderzoek, berekeningen
 • verzamelen gegevens
 
 • bepalen functioneren huidige situatie
 
 • toetsen aan maatstaven

 

 • bepalen maatregelen
 
 • overleg en afstemming met derden
 
 • toetsen maatregelen:
  • gebeurtenisberekening
  • reeksberekening
 • overleg en afstemming met derden
   
onderhoud
 • maken uitvoeringsplannen
 
 • maken bestek of werkinstructie
 
 • uitbesteden onderhoudswerkzaamheden
 
 • uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
 
 • financiële en administratieve afwikkeling
   

reparatie/renovatie/vervanging

 • afstemming met derden
 
 • maken bestek
 
 • aanbesteden

 

 • toezicht houden

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
verbetering
 • ontwerpen voorzieningen en in detail uitwerken maatregelen

 

 • aanvragen vergunningen
 
 • maken bestek
 
 • aanbesteden
 
 • toezicht houden

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
aanleg bij nieuwbouw
 • ontwerpen voorzieningen en in detail uitwerken maatregelen
 
 • aanvragen vergunningen 
 
 • maken bestek 
 
 • aanbesteden
 
 • uitvoeren aanleg

 

 • toezicht houden
 
 • financiële en administratieve afwikkeling
   
aanleg bij bestaande bebouwing
 • ontwerpen voorzieningen en in detail uitwerken maatregelen

 

 • aanvragen vergunningen 
 
 • maken bestek 
 
 • aanbesteden

 

 • overleg met bewoners
 
 • uitvoeren aanleg
 
 • toezicht houden
 
 • financiële en administratieve afwikkeling
   
facilitair
 • actualiseren bestanden en tekeningen
 
 • verstrekken vergunningen
 
 • voorlichten gebruikers
 
 • analyseren en verwerken klachten
   
   

overhead, exclusief training, 
vakstudie en intern overleg

management
 • voortgangsrapportages

 

 • overleg met bestuur
 
 • externe vertegenwoordiging

 

 • personeelsbegeleiding en beoordeling
   
  financieel-administratieve zaken
 
 • gebruikersadministratie
 
 • overleg met financiële instanties

 

 • salarisadministratie

 

 • administratie capaciteitsgebonden kosten
   
  voorlichting en juridische zaken
 
 • voorlichting gebruikers
 
 • verslaglegging extern overleg
 
 • afhandelen/indienen schadeclaim

 

 • afsluiten verzekeringen
   
  secretariaat
 
 • tekstverwerking
 
 • telefoon/receptie
 
 • notulen en correspondentie

 

Tabel A Overzicht taken, kennis en vaardigheden – planvorming
planvorming
taak kennis vaardigheden
GRP
 • bepalen gewenste situatie
 • riolerings-, regenwater-en grondwaterbeleid
 • onderhandelen/overtuigen andere partijen
 • toetsen huidige situatie
 • wet- en regelgeving
 • inzicht in bij rioleringszorg betrokken belangen
 • maken beleidskeuzes
 • andere beleidsterreinen
 • kunnen uitzetten benodigd onderzoek
 • bepalen strategie
 • informatiemanagement
 • managen complexe projecten
 • bepalen benodigde middelen
 • prioriteitsstellingsmethoden
 • beleidsmatig denken
 • terugkoppeling binnen gemeente en overleg
 • financieel-economisch management (middelen)

 

 • schrijven rapport
 • financieringswijze (middelen)
 
jaarprogramma’s
 • beoordelen inspectie, controle-en meetresultaten en verwerken in onderhouds- en vervangingsplanning
 • civieltechnisch (ontwerp functioneren…)
 • adequaat verwerken en beheren gegevens
 • bepalen te verrichten aanleg, onderzoek en maatregelen
 • te gebruiken materialen
 • rapporteren bevindingen
 • uitwerken jaarprogramma:
 • aard maatregel/type onderzoek
 • planning
 • benodigde middelen
 • onderzoeksmethoden en -technieken
 • toepassen onderzoeksmethoden en -technieken
 • overleg en afstemming met andere (in- en externe) beheerders en afdeling Financiën
 • technische kennis gericht op onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering
 • plannen onderzoek en inzet middelen
 • opstellen jaarbegroting
 • maken van tekeningen
 • beoordelen onderzoeksresultaten, waaronder inspectieresultaten

 

 • beheergegevens
 • analyseren en beoordelen consequenties bouwprojecten

 

 • eigen organisatie
 • beoordelen revisiegegevens en schetskaarten

 

 • lokale situatie
 • afstemming juridische procedures,
 • vergunningaanvraag/ onteigening, etc.

 

 

 

 

 

extra vaardigheden bij uitbesteden

   
 • opstellen programma van eisen

 

 

 • beoordelen offertes

 

 

 • begeleiden externe bureaus


 

Tabel B Overzicht taken, kennis en vaardigheden – onderzoek
onderzoek    
taak kennis vaardigheden
inspectie/controle
 • opstellen inspectie-/controleplan
 • algemeen technisch (werking rioolstelsels)

voor uitvoering:

 • interpreteren en classificeren inspectiegegevens
 • rapporteren inspectiegegevens
 • maken uitvoeringsplan
 • inspectietechnieken (incl. veiligheidsprocedures)

voor planning en bestek:

 • opstellen offertes/bestekken
 • beoordelen offertes
 • aanbesteden
 • begeleiden externe bureaus/
 • aannemers
 • maken bestek of werkinstructie
 • meten en interpreteren schadelijke gassen en dampen

 

 • uitbesteden werkzaamheden

 

 

 • uitvoeren inspectie- en controle werkzaamheden

 

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
berekenen
 • verzamelen gegevens
 • (civieltechnische) ontwerpen en functioneren riolering
 • begeleiden van en onderhandelen met externe bureaus, aannemers, gespecialiseerde bedrijven, etc.
 • bepalen functioneren huidige situatie
 • meettechnieken
 • beoordelen onderzoeksresultaten
 • toetsen aan maatstaven
 • hydraulische, sterkte- en vuiluitworpberekeningen
 • gebruik softwarepakketten (en bijbehorende hardware)
 • bepalen en toetsen maatregelen

 

 • adequaat beheren, verwerken en actualiseren gegevens
 • overleg en afstemming met derden
 
 • schriftelijk en mondeling rapporteren resultaten
inventarisatie
 • beeld grondwaterstanden
 • algemeen technisch (hydrologie)
 • administratief
 • analyseren klachten bewoners
 • meettechnieken
 • communicatief

 

 • automatiseringsmiddelen
 • schriftelijk en mondeling rapporteren van resultaten

 

 • archiveringshulpmiddelen
 
meten
 • opstellen meet- en controleplan
 • algemeen technisch (werking rioolstelsels)

voor uitvoering:

 • vastleggen meetgegevens
 • verwerken en interpreteren van meetgegevens
 • rapportering
 • bestek/werkinstructie maken
 • meettechnieken (incl. calibratie)

 

 • uitbesteden
 • meten en interpreteren schadelijke gassen en dampen

voor planning en bestek:

 • opstellen offertes / bestekken
 • beoordelen offertes
 • aanbesteding
 • begeleiding externe bureaus /aannemers
 • uitvoeren metingen

 

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   
onderhoud
taak kennis vaardigheden
onderhoud
 • maken uitvoeringsplannen
 • algemeen technisch (werking rioolstelsels)

voor planning en bestek:

 • opstellen offertes/bestekken
 • beoordelen offertes
 • aanbesteden
 • begeleiden externe bureaus/
 • aannemers
 • maken bestek of werkinstructie
 • reinigingstechnieken (incl. veiligheidsprocedures)

 

 • uitbesteden onderhoudswerkzaamheden
 • meten en interpreteren schadelijke gassen en dampen

 

 • uitvoeren onderhoudswerkzaamheden

 

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   


 

Tabel C Overzicht taken, kennis en vaardigheden – maatregelen
maatregelen (aanleg nieuw- en bestaande bouw, reparatie, renovatie/vervanging en verbetering)
taak kennis vaardigheden
 • ontwerpen voorzieningen en in detail uitwerken maatregelen
 • directievoering
 • communicatief
 • aanvragen vergunningen en controleren op algemene regels
 • juridische aspecten rioleringsbeheer
 • managen projecten
 • afstemming met derden
 • ruimtelijke ordening

voor afstemming en bestek:

 • opstellen offertes/bestekken
 • beoordelen offertes
 • aanbesteden
 • begeleiden externe bureaus/ aannemers
 • maken bestek
 • financieel management projecten 

 

 • aanbesteden
 • informatiemanagement

voor uitvoering:

 • interpreteren en classificeren
 • inspectiegegevens
 • rapporteren inspectiegegevens
 • overleg met bewoners
 • algemeen technisch (werking rioolstelsels)

 

 • uitvoeren maatregelen
 • inspectietechnieken (incl. veiligheidsprocedures)

 

 • toezicht houden
 • meten en interpreteren schadelijke gassen en dampen

 

 • financiële en administratieve afwikkeling
   

 

Tabel D Overzicht taken, kennis en vaardigheden – facilitair
facilitair    
taak kennis vaardigheden
 • actueel houden van bestanden en tekeningen
 • algemeen (werking rioolstelsels) 
 • administratief
 • verstrekken vergunningen
 • automatiseringsmiddelen
 • communicatief
 • voorlichten gebruikers
 • archiveringshulpmiddelen

 

 • analyseren en verwerken klachten
 • klachtenafhandeling

 

 

 • algemeen (werking rioolstelsels)

 

 

 • rioolonderhoud
 

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel