Stichting RIONED in het kort

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.

Stad, water, mens

Stedelijk waterbeheer zorgt voor droge voeten, gezondheid, milieubescherming en gemak voor de mens. Door klimaatverandering is bovengronds meer ruimte nodig om water op te vangen én is actieve medewerking van bewoners en grondeigenaren nodig. Stichting RIONED verbindt stad, water en mens.

Kenniscentrum

Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis. Kennis die stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te kunnen voeren. Wij bevorderen innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. Wij zorgen dat kennis algemeen gedragen, begrijpelijk en in de goede vorm voor de professional beschikbaar is.

Belangenorganisatie

Stichting RIONED is een belangrijke speler in het publieke en politieke debat. Wij komen op voor het algemeen belang van stedelijk waterbeheer en riolering door informatie voor het brede publiek en voor bestuurders van gemeenten en waterschappen. Ook in beleidsvorming op nationaal niveau is Stichting RIONED present met kennis en inzichten.

Verbinder

Stichting RIONED verbindt het werkveld én verbindt stedelijk waterbeheer met het regionaal watersysteem, de openbare ruimte en het omgevingsbeleid. Wij dragen bij aan relevante ontwikkelingen voor het vakgebied in samenwerking met onze leden en andere betrokkenen.
Stichting RIONED werkt onder en boven de grond, op technisch en bestuurlijk gebied en voor professionals en samenleving. Voor stad, water en mens.

De leden van Stichting RIONED

In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van Stichting RIONED.

Routekaart

De Routekaart van Stichting RIONED beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten en geeft beknopt inzicht in de stand van zaken van de organisatie.

Kennisstrategie 

Stichting RIONED streeft met haar Kennisstrategie naar doordacht besparen en vergroten van de professionaliteit. Om de beoogde besparingen in het waterbeheer te realiseren zonder afbreuk te doen aan het functioneren van riolering en zuivering is veel meer inzicht nodig in de effectiviteit van maatregelen t.a.v. vervanging, waterkwaliteit en waterberging. Inzicht in stelsels moet verbeteren om onnodige investeringen te voorkomen. Verder moet het gegevensmanagement waar mogelijk worden gestandaardiseerd.

Producten voor de vakwereld

 • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
 • Het nut van stedelijk waterbeheer: landelijk onderzoek naar de toestand van de riolering in Nederland.
 • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten.
 • Minicursussen en studiedagen.
 • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
 • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie en het ontwikkelen van ondersteunende tools.
 • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.

Informatie voor publiek en politiek

 • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info. Ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
 • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.
Bekijk de brochure over Stichting RIONED.

Bestuur en organisatie

Statuten van Stichting RIONED.
Privacy statement van Stichting RIONED.
Het bestuur bestaat per 1 september 2019 uit:

 • Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), onafhankelijk (voorzitter)
 • Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), namens de gemeenten
 • Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), namens de waterschappen 
 • Hans Mascini (algemeen directeur Kijlstra Beton), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven), namens de dienstverlenende bedrijven
 • Jan Busstra, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waarnemer)

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH). De samenstelling van de CVLH is:

 • Rob Kleijwegt (gemeente 's-Hertogenbosch), voorzitter
 • Annemiek Houtman (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Thijs Kroese (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Antoine Steentjes (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Frank van Swol (gemeente Eindhoven)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Karst-Jan van Esch (NLingenieurs, Sweco)
 • Bert van Vijfeijken (VNG)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Hugo Gastkemper (Stichting RIONED)
 • Rob Hermans (Stichting RIONED), secretaris

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.

Het bureau

Stichting RIONED heeft tien medewerkers. Zij organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie.
Overzicht van de medewerkers en hun taken.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE