De occupatie geeft het menselijke gebruik aan van de ondergrond en netwerken. De locatie en vorm van dit gebruik zijn afhankelijk van de aard (wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur). Maar ook de bodem zelf en de relaties waarmee de verschillende vormen van grondgebruik met elkaar in verband staan, zijn bepalend.

Het gebruik van ondergrond en netwerken kan leiden tot specifieke randvoorwaarden voor het schetsontwerp:

  • Hoeveelheid en kwaliteit afvalwater
    Wonen en werken zorgen voor afvalwater, bijvoorbeeld uit de keuken, het toilet en de badkamer. Huishoudelijk afvalwater is voor het grootste deel biologisch afbreekbaar.

Bij bedrijven hangt de productie van afvalwater sterk af van het type bedrijf. Verder lopen de hoeveelheid en kwaliteit van bedrijfsafvalwater sterk uiteen. De regelgeving is aan verandering onderhevig. Voor het schetsontwerp moet u vooral rekening houden met het transport van grotere waterhoeveelheden. Het inzamelen van afvalwater uit bedrijven is overigens niet zonder meer verplicht. Zo hoeft u zogenaamd bedrijfsafvalwater niet te accepteren. Wat bedrijfsafvalwater is en welke regels daarvoor gelden vindt u in Lozingen in het riool door bedrijven.

  • Hoeveelheid en kwaliteit hemelwater
    De te verwerken hoeveelheid hemelwater hangt sterk af van het aan te sluiten verharde oppervlak. Daarnaast moet u zicht hebben op de totale waterbalans van het hele plangebied. Zo kunt u nagaan of ook de neerslag die op niet-aangesloten verharde oppervlakken valt, is te bergen en te verwerken.

De afstroming van hemelwater hangt sterk af van het type oppervlak. Vanaf hellende daken komt hemelwater sneller in het hemelwaterstelsel dan vanaf een plat dak. Dit geldt ook voor wegen. Een weg met klinkerverharding is voor inloopvertraging gunstiger dan een dichte asfaltbetonweg. Een openbaar hemelwaterstelsel functioneert beter als hemelwater er traag in loopt en zo veel mogelijk wordt vastgehouden op particulier terrein. Zorg voor een overloopmogelijkheid naar het openbare gebied om bij extreme neerslag onnodige overlast te voorkomen.

De kwaliteit van afstromend hemelwater is belangrijk voor de manier waarop een hemelwaterstelsel vorm krijgt. Veel diffuse bronnen hebben invloed op de kwaliteit, zoals die van bouwmaterialen, bewoners, depositie en verkeer. Diffuse verontreiniging uit bijvoorbeeld industrie, landbouw en scheepvaart is meer van belang voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zelf. Bij het schetsontwerp kunt u diffuse (verontreinigings)bronnen (zie Diffuse bronnen) beperken door bijvoorbeeld rekening te houden met gladheidbestrijding. Zo heeft zout een negatieve invloed op de adsorptiecapaciteit en doorlatendheid van de bodem.

Depositie moet u als een gegeven beschouwen. In de praktijk kan dit betekenen dat de kwaliteit van het hemelwater zelf niet voldoet aan de streefwaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dan is het van belang inzicht te hebben in het effect van dit hemelwater op het oppervlaktewater.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel