De uiteindelijke kwaliteit van het gewenste stelselonderdeel hangt af van:
  • de aanlegwijze;
  • de gebruikte materialen;
  • de invloed van het ontwerp;
  • de vertaling van de detaillering en aanlegwijze in een bestek.
 In een bestek legt u het gewenste resultaat van een werk vast. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de Standaard RAW-bepalingen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw (Stichting CROW). Het bestek geeft onder meer aan welke procedures, maatstaven en meetmethoden de uitvoerder moet hanteren voor de kwaliteitsborging bij de uitvoering en oplevering van een werk. In de praktijk betekent dit dat u vastlegt hoe en wanneer keuringen plaatsvinden en aan welke toleranties de werkzaamheden moeten voldoen. Vooral (riolerings)beheerders hebben belang bij de uiteindelijke kwaliteit van een opgeleverd werk. Het bestek is een belangrijke richtlijn voor de aanbesteding, uitvoering en oplevering ervan. Een beheerder kan invloed uitoefenen, omdat:
  • Hij goede redenen heeft om één bepaald product te verlangen. Bijvoorbeeld vanwege de uniformiteit in ruilonderdelen bij onderhoudswerkzaamheden. Maar de Standaard RAW-bepalingen en de Europese Coördinatierichtlijn beperken u in de mogelijkheden om producten waarmee goede ervaringen zijn opgedaan eenduidig in een bestek aan te duiden (in termen van ‘fabrikaat’ … of ‘gelijkwaardig’). Een optie is dan ‘levering opdrachtgever’.
  • Hij een schuldvraag achteraf wil voorkomen. Bij de overdracht van verantwoordelijkheden ligt de toestand van afval-, hemel- en grondwaterstelsels niet vast. Zo liggen bij het bouwrijp maken van een uitbreiding leidingen en andere ondergrondse voorzieningen al in de grond, vóórdat andere aannemers de bouwstraten en woningen realiseren. Zwaar verkeer kan de nieuwe stelsels beschadigen, voordat de definitieve weghoogte (dekking) en verharding klaar zijn.
  • Hij minder snel concessies doet aan een vereiste kwaliteit dan een aannemer. Ondanks kwaliteit-systemen en certificering daarvan bij aannemers, is besparing op toezicht tijdens de uitvoering daarom niet wenselijk.
  • Hij groot belang heeft bij het zo goed mogelijk vastleggen van de toestand van het opgeleverde werk. Hij kan vanuit zijn ervaring meetmethoden (tv-inspectie, testen van waterdichtheid) aanbevelen om de toestand te beoordelen. Deze classificatie van de beginkwaliteit hebt u nodig om later in de beheerfase het kwaliteitsverloop te interpreteren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel