Gemeenten en waterschappen komen elkaar continu tegen:

  • Bij de formulering van beleid en de ontwikkeling van visies. Bijvoorbeeld bij het stedelijk waterplan, (her)inrichtingsplannen, waterbeheerplannen en ruimtelijke structuurvisies.
  • Bij het opstellen van operationele plannen, zoals het rioleringsplan, baggerplan, beheer- en onderhoudsplan en oeverinrichtingsplan.
  • In formele situaties zoals het aanvragen en afgeven van vergunningen.
  • Bij de uitvoering van de inrichtings- en beheermaatregelen.
  • Bij het dagelijkse operationele beheer en onderhoud.

Tijdens alle fasen in de zogenaamde beleidscyclus (zie figuur A) zijn verschillende medewerkers van diverse afdelingen van gemeente en waterschap betrokken.

Figuur A Samenwerking binnen de beleidscyclusVergroot afbeelding

Specifieke kennis inbrengen

Tijdens de visievorming en bij de ontwikkeling van strategische plannen is een gemeenschappelijke visie op het water essentieel. In deze fase moeten de betrokken spelers over hun eigen grens heen durven en kunnen kijken, en niet blijven hangen in een te rigide taakopvatting. Ook moeten zij specifieke kennis inbrengen. Het waterschap moet weten hoe het watersysteem functioneert en kan de ambities, wensen en voorwaarden op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie toelichten. Ook kan zij inzicht in het grondwatersysteem hebben en mogelijk verzorgt zij de vergunningen voor onttrekkingen (indien provincies dit gedelegeerd hebben). De gemeente moet kennis hebben van de gemeentelijke watertaken, het grondwater, de ruimtelijke ontwikkelingen en het milieubeleid. Zij kan de wensen en ambities op deze gebieden onderbouwen.

Onderhandelen

Vervolgens is het de kunst te bekijken in hoeverre alle ambities, wensen en voorwaarden te verenigen zijn en waar sprake is van tegenstrijdige belangen en wensen. Over deze laatste punten moet u onderhandelen. Maak hiervan geen ‘normendiscussie’, maar leg elkaar uit waarom u bepaalde zaken belangrijk vindt. Het voldoen aan een norm is daarbij  geen doel op zich (zie ook Specifieke samenwerkingsthema’s).
 
Bij het concretiseren van de ambities in maatregelprogramma’s moeten gemeente en waterschap goed naar de eigen taken en verantwoordelijkheden kijken. Goede afspraken over wie wat uitvoert en betaalt, zijn gebaat bij een duidelijke taakafbakening. Ook bij de realisatie van de maatregelen komt u elkaar tegen. Voor een efficiënte uitvoering moet u operationele programma’s op elkaar hebben afgestemd. Daarbij is een flexibele, collegiale houding van de betrokken medewerkers essentieel.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel