Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt ons land kwetsbaar. Het doel van het Deltaprogramma is:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen;
  • zorgen voor voldoende zoet water;
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken (bescherming tegen de gevolgen van extreme buien of extreme droogte). 

Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen in het Deltaprogramma. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisorganisaties zijn erbij betrokken. Het Deltaprogramma wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

In het Deltaprogramma staan enkele belangrijke beslissingen centraal die het kabinet moet nemen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Voor het stedelijk waterbeheer is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie het meest relevant. Deze bevat voorstellen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor.

Methode 'weten, willen, werken'

Belangrijk onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht om wateroverlast en overstromingen te beperken en droogte en hitte het hoofd te kunnen bieden. Om dit doel te realiseren, moeten overheden bij regionale en lokale afwegingen (dus ook de gemeente) de klimaatbestendigheid en waterrobuustheid in acht nemen. Dit gebeurt aan de hand van de methode 'weten, willen, werken':

  • Weten: gezien de verschillen tussen gebieden is het van belang om te weten welke uitdagingen in een specifiek gebied spelen. Dit wordt inzichtelijk door deze uitdagingen in kaart te brengen, zodat ongewenste effecten op een effectieve manier aan te pakken zijn.
  • Willen: overheden moeten beslissen welke ambities zij willen bereiken.
  • Werken: overheden moeten deze ambities invullen met maatregelen (werken). 

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is deze deltabeslissing verder uitgewerkt in acties en doelen die nodig zijn om het hoofddoel te bereiken.

Afstemmen om schade te voorkomen

Het is belangrijk om steeds weer een goede balans te vinden tussen de algemene belangen die spelen bij de ruimtelijke ordening en het functionele (specifieke) belang van de waterbeheerder. Voor beide belangen moet voldoende ruimte zijn. Dat vraagt om een goede onderlinge afstemming en daarmee om goede instrumenten en een goed gebruik daarvan. Samenwerking, bijvoorbeeld in het watertoetsproces, zorgt ervoor dat Nederland ook in de toekomst veilig en aantrekkelijk blijft. Bij nieuwbouw en (her)inrichting van stedelijke gebieden is het zaak structureel rekening te houden met de eigenschappen van het watersysteem, de ondergrond en de gevolgen van de klimaatverandering. Nu goed en in onderlinge afstemming handelen, kan veel toekomstige schade voorkomen. 

De deltacommissaris stelt onder meer voor dat de verschillende overheden het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel hebben gemaakt van hun beleid en handelen. De watertoets is hierbij een belangrijk instrument. (Meer informatie over de watertoets vindt u bij ro-beleid gemeente).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel