Definities lozen

Gemeenten moeten afvalwater doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheren en afvoeren. De Wm kent geen definitie voor lozen of lozing, maar sluit aan bij de afvalstoffenregelgeving en gebruikt formuleringen als: “het brengen van stoffen, afvalwater of andere afvalstoffen, in (....)”. De Waterwet kent in artikel 6.1 de volgende definitie van lozen: “brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk”. Deze definitie is alleen van toepassing op dit hoofdstuk van de Waterwet dat ziet op handelingen (activiteiten) in watersystemen. De definitie geldt dus alleen voor de vergunningverlening en meldingen in het kader van de Waterwet.
 
Het Activiteitenbesluit, het Blah en het Blbi definiëren lozen als:
  • het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;
  • het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel, een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;
  • het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, op een zuiveringstechnisch werk (zie ook art. 6.2 Wtw);
  • het brengen van afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE