In Perceelaansluiting staan kenmerken voor de reguliere en bijzondere lozing van afvalwater naar een publiek stelsel. In de NTR 3216 Binnenriolering, richtlijn voor ontwerp en uitvoering vindt u een gedetailleerde uitwerking van binnenriolering en riolering op particulier terrein.
 
Onderdelen particulier stelsel
Een particulier stelsel loost huishoudelijk afvalwater normaal gesproken onder vrijverval. Hierbij verplaatst het systeem lucht. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een particulier afvalwaterstelsel:
  • aanvoer en buffer van spoelwater;
  • lozingstoestellen;
  • liggende en staande leidingen;
  • ontspanningsleiding (be-/ontluchting);
  • ontlastput;
  • vet-/slibvang;
  • ontstoppingsmogelijkheden;
  • rioolpomp.

Een aansluiting onder vrijverval is meestal gedimensioneerd op voldoende afvoercapaciteit van de leidingen. Het systeem buffert geen afvalwater, tenzij het onder druk met een rioolpomp of via drukriolering afvalwater loost.

Voor nieuwe situaties is een gescheiden aansluiting van afval- en hemelwater het uitgangspunt. In bestaande situaties is vaak sprake van een gemengde aansluiting. Dan moet een ontlastput aanwezig zijn om het hemelwater te lozen.

Speciale aandacht is nodig voor:
 
Ligging leidingen en bijzondere voorzieningen
Particulieren zijn meestal niet bekend met de soort aansluiting (gemengd of gescheiden) die zij op het publieke afvalwaterstelsel hebben of welke eisen deze aan hen stelt. Meestal hebben zij daarom de ligging van leidingen en bijzondere voorzieningen niet vastgelegd.
 
Hoogteligging aansluiting
Rechtstreeks met het openbare riool verbonden lozingstoestellen moeten boven straatpeil liggen om bij overbelasting van dat riool terugstroming te voorkomen. Het straatpeil is hierbij het overloopniveau. Een aansluitpunt is overstromingsgevoelig als dit lager ligt dan 150 mm boven de kruin van de straat.
 
Beluchting
Be- en ontluchting beschrijft hoe problemen met verplaatsing van lucht in de riolering zijn te voorkomen. Aandachtspunt is de afvoer van rioollucht ten opzichte van de aanvoer van ventilatielucht, om stank zo veel mogelijk te voorkomen. Ook een goed werkende ontspanningsleiding is een voorwaarde om problemen met het wegblazen dan wel leegzuigen van watersloten te voorkomen.
 
Foutieve aansluiting
Bij een gescheiden aansluiting kan (onbedoeld) afvalwater in de hemelwaterleiding terechtkomen (of omgekeerd). De kans hierop is groter als de ligging en functie van leidingen onbekend zijn, en de particulier aansluit op de eerste de beste buis. Zeker bij vermenging binnen en onder een bouwwerk is ontvlechting achteraf een grote opgave. Zorg daarom dat waterstromen eventueel pas buiten het bouwwerk samenkomen.

Een andere foutieve aansluiting betreft het aansluiten van verhard oppervlak op percelen die via drukriolering zijn aangesloten op riolering.
 
Beheer
Bij voldoende verhang en grootte van de leidingen vergen de meeste onderdelen van een perceelaansluiting voor afvalwater geen bijzonder onderhoud. Wel is bijzondere aandacht nodig voor voorzieningen die bladeren, zand, slib, olie en/of vet afscheiden. Hierbij is regelmatige reiniging noodzakelijk.
 
Foutief gebruik
Het gebruik van riolering is een afspiegeling van onze samenleving. Structurele en heldere voorlichting en het aanspreken op gedrag van lozers zijn noodzakelijk om goed gebruik te stimuleren. Daarmee voorkomt u dat bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes, kattebakgrit en frituurvet de goede werking van afvalwaterstelsels verstoren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel