OPINIE HUGO GASTKEMPER

Data centraal (oktober 2016)

Het is logisch en noodzakelijk om rioleringsdata op een centrale plaats te ontsluiten.

De deelnemers van zowel gemeenten als bedrijven aan de strategische conferentie van Stichting RIONED in september waren heel beslist: centrale gegevensontsluiting is wenselijk en we moeten er vanaf nu naartoe werken. Belangrijkste reden is om nóg beter grote investeringsbeslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld over de aanpak van extreme buien en het moment van rioolvernieuwing. Bovendien kunt u als gemeente uw eigen keuzes dan onderbouwen door gegevens van alle of vergelijkbare gemeenten te benutten. Big data maken ook binnen het stedelijk waterbeheer hun entree.

Het is een hele opgave om gegevens te verkrijgen en in te voeren. En omdat het niet meteen leidt tot opbrengsten, heeft het vaak een lage prioriteit. Als u applicaties intensiever gebruikt, neemt het nut van gegevens toe en krijgt u uit de modellen en software terugkoppeling over onbetrouwbare gegevens. Met centraal databeheer sluit de informatiekringloop dus beter. Bovendien neemt de beschikbaarheid van gegevens toe en is de cyberveiligheid beter te borgen. Ten slotte draagt centrale dataontsluiting bij aan meer doelmatigheid. Voor het gehele proces van dataregistratie is immers minder capaciteit nodig en hiervoor zijn per gemeente of samenwerkingsverband gespecialiseerde medewerkers aan te stellen.

Hoe komen we tot centrale dataontsluiting? De gemeenten blijven als bronhouder eigenaar van en verantwoordelijk voor hun gegevens. Bedrijven verdienen hun geld met applicaties en het samenstellen van (nuttige) informatie uit de gegevens. Het traject daartussen is nog niet bekend. Uitgezocht moet worden hoe de centrale dataontsluiting er inhoudelijk, informatietechnisch, organisatorisch en in zeggenschap gaat uitzien. In elk geval legt het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) een basis voor de centrale ontsluiting van toepassingsonafhankelijke bronbestanden. Stichting RIONED is al aan de slag met het opstellen van een roadmap naar centrale dataontsluiting.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE