Nieuwe publicatie proeftuin persleidingen: inventarisatie en basisonderzoek

Deze publicatie is een update van rapport 2015-21 met enkele correcties en vier aanvullende casestudies met basisonderzoek van de persleidingconditie.
 
Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem voor transport van het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij een persleidingbreuk kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen. Onderzoek naar de conditie van persleidingen is nog geen reguliere activiteit bij alle beheerders. De aanpak is dan ook nog niet uitgekristalliseerd in breed aanvaarde standaarden.
 
De proeftuin persleidingen verzamelt praktijkervaringen met onderzoek naar de persleidingconditie. De proeftuin doorloopt achtereenvolgens drie fasen conform de gelijknamige stappen van het stappenplan voor een efficiënte werkwijze van het onderzoek:
  • inventarisatie van beschikbare gegevens (bureaustudie),
  • basisonderzoek (zonder verstoring van het bedrijfsproces) en
  • verdiepend onderzoek (waar nog nodig).

De voorliggende publicatie bevat een beschrijving van het stappenplan en werkt in acht casestudy’s de stappen ‘inventarisatie’ en ‘basisonderzoek’ uit. Op basis van de opgedane ervaring zijn vele tips en handreikingen verzameld voor een doelmatige aanpak.
 
Stichting RIONED en STOWA zullen deze handreiking met het voortschrijden van de ervaringen aanvullen. Graag nodigen we u uit daaraan bij te dragen door ook uw ervaringen met onderzoek van persleiding te delen via mail.
 
De publicatie kunt u hier downloaden.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE