Aansluiten

De regelgeving voor de aanleg (inclusief vervanging) en aansluiting van riolering van gebouwen en terreinen is via de Woningwet vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.
 
Afvalwaterafvoer
In het Bouwbesluit 2012 staan onder meer de aansluitregels voor de afvoervoorzieningen voor huishoudelijk afvalwater, die voorheen in de bouwverordening stonden. Opvallend is dat het Bouwbesluit 2012 geen verplichting tot aansluiting op het openbare riool meer bevat. Wel regelt het behoorlijk gedetailleerd waar de aansluitleiding moet komen en aan welke eisen die moet voldoen. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater moet hebben dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid is af te voeren. Concreet betekent dit dat een gebruiksfunctie (bijvoorbeeld een woning) met een toilet- of badruimte of een andere opstelplaats voor een zogenaamd lozingstoestel, voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater moet hebben.
 
Hemelwaterafvoer
Voor de hemelwaterafvoer eist het Bouwbesluit 2012 dat nieuwe en bestaande bouwwerken ook een zodanige voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater moeten hebben dat dit water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid is af te voeren. Voor nieuwbouw moet deze voorziening voldoen aan NEN 3215:2011. Bevindt de hemelwatervoorziening zich binnen het te bouwen bouwwerk, dan moet deze lucht- en waterdicht zijn conform dezelfde NEN 3215. Bij nieuwbouw is voor aansluiting van de hemelwaterafvoer bovendien toestemming nodig. Dat betekent dat de gemeente deze toestemming kan weigeren, bijvoorbeeld als er een gemengd rioolstelsel is.
 
Afkoppelen
Voor bestaande bouw biedt het Bouwbesluit 2012 geen mogelijkheden om het ‘afkoppelen’ van hemelwater te verplichten. De Wet milieubeheer (Wm) biedt die mogelijkheid wel, namelijk via een gemeentelijke verordening voor de afvoer van hemel- en grondwater. Juridisch gezien regelt deze verordening de lozing van hemel- en grondwater, niet de fysieke aansluiting op het openbare riool. Maar door de lozing te verbieden, is (het gebruik van) de aansluiting feitelijk onmogelijk. De verordening komt in Verordeningsbevoegdheid afvoer hemel- en grondwater uitgebreid aan bod.
 
Aansluitplicht vervallen
De aansluitplicht is vervallen omdat lozing in bodem of oppervlaktewater verboden is als er riolering aanwezig is. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in het buitengebied geen ontheffingen op het Bouwbesluit nodig.
 
Meer informatie:

Informatie kostenverhaal van de rioolaansluiting vindt u in Voorbeeldverordening eenmalig aansluitrecht.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE