OPINIE HUGO GASTKEMPER

10 mei 2016 - Kwetsbaarheid aanpakken (mei 2016)

 

De derde 'k' uit het Bestuursakkoord Water is kwetsbaarheid. Wat mij betreft de belangrijkste en de lastigste. Met kosten kun je schuiven en over kwaliteit kun je praten zonder veel te doen, maar kwetsbaarheid gaat over de organisatie waarvoor je werkt en over je eigen functioneren.

Kwetsbaarheid van organisatie en medewerker staan met elkaar in verband. Enerzijds gaat het over het aantal en de geschiktheid van medewerkers in relatie tot de taken van de organisatie. Maar een medewerker is zelf ook kwetsbaar als hij overbelast is of zijn scholing, kennis en ervaring niet voldoende zijn toegesneden op zijn werkzaamheden.

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED maakt kwetsbaarheid toetsbaar. De standaard onderscheidt twaalf deelactiviteiten binnen het gemeentelijk waterbeheer en beschrijft kennisgebieden, kennisniveaus en competenties. Een gemeente kan nagaan of zij een activiteit uitvoert en hoe zij de benodigde capaciteit in huis of anderszins georganiseerd heeft. Eventuele tekortkomingen komen zo boven tafel. Ook een medewerker kan zich spiegelen aan de standaard en bezien voor welke taken hij gekwalificeerd is en waar verdere ontwikkeling mogelijk of nodig is. De Branchestandaard gemeentelijke watertaken wordt wat mij betreft de bindende maatstaf voor kwetsbaarheid van gemeente en professional.

Tegelijk met de branchestandaard bouwt Stichting RIONED de Leidraad riolering en andere handreikingen om naar de Leidraad Stedelijk Waterbeheer. De kennisbank bestaat uit een groot aantal afgeronde en beknopte kenniseenheden ('kennispixels') die op verschillende manieren zijn te ontsluiten en combineren. Hierdoor kan de gebruiker eigen informatiewegen lopen die aansluiten op zijn vraag. Daarbij gaan we vormen gebruiken als 'ga verder naar' en 'andere gebruikers lazen ook'. Daarnaast werkt Stichting RIONED aan een elektronische leeromgeving waarin een professional zijn kennis kan toetsen en vervolgens kan bijleren. De informatie in zowel de kennisbank als de leeromgeving willen we aansprekend en toegankelijk maken door de tekst kort en krachtig te houden en aan te vullen met filmpjes en animaties. De kennisbank en elektronische leeromgeving geven praktisch en haalbaar invulling aan 'een leven lang leren'.

Kortom, met deze tools kunnen gemeenten én medewerkers aan de slag om de kwetsbaarheid aan te pakken en het stedelijk waterbeheer verder te professionaliseren.

Hugo Gastkemper

Meer over de Branchestandaard gemeentelijke watertaken


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE