Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek was om een globaal beeld van de stofstromen te krijgen (zie figuur A): de emissie vanuit de riolering in oppervlaktewater en de verhouding van deze vuiluitworp tot de emissie vanuit andere bronnen. De onderzoeksvragen waren:

  1. Welke waterkwaliteitsproblemen zijn er in het oppervlaktewater? 
  2. Wat is de relatieve bijdrage vanuit de riolering of het afvalwatersysteem aan deze problemen?
  3. In hoeverre is deze relatieve bijdrage te beïnvloeden door maatregelen in het afvalwatersysteem?
Figuur A Schematisch overzicht stofstromen (Bron: Stichting RIONED, 20091) Vergroot afbeelding

Aanpak onderzoek

Het onderzoek heeft voor twee verschillende oppervlaktewatersystemen en schaalniveaus de relatieve bijdrage van de emissie vanuit de riolering aan de waterkwaliteitsproblemen in beeld gebracht. Het gaat om een stadsvijver (wateroppervlak van de vijver: 0,3 ha; afvoerend oppervlak naar de vijver: 2 ha) en een stadssingel (wateroppervlak van de singel: 2 ha; afvoerend oppervlak naar de singel: 40 ha). Per schaalniveau was de aanpak als volgt:

  1. Eerst zijn de kenmerken van het watersysteem vastgesteld, zoals omvang, diepte, doorspoeling, oeverinrichting en gebruik van het water.
  2. Vervolgens is geïnventariseerd welke waterkwaliteitsproblemen relevant zijn op dat schaalniveau en welke chemische waterkwaliteitsparameters daarbij (mede)bepalend zijn.
  3. Met behulp van onder andere het EMOS model  (STOWA, 20092) en de STOWA-regenwaterdatabase  versie 2007 (STOWA, 20073) is de emissie vanuit de riolering bepaald. 
  4. Op basis van literatuur zijn emissies vanuit andere bronnen ingeschat, zoals belasting door honden, eenden, het voeren van eenden, bladval, natte en droge depositie , uit- en afspoeling van oevers en recreatievisserij.
  5. Om de vertaalslag te maken van belasting naar effecten van maatregelen zijn – waar mogelijk – eenvoudige methoden gebruikt (en dus geen uitgebreide waterkwaliteitsmodellen). Deze eenvoudige benadering werd afdoende geacht voor het doel van het onderzoek.

Op de volgende pagina staan de gebruikte kengetallen om emissies van de afvalwaterketen en van de andere bronnen (zoals honden, eenden en bladval) te berekenen.

Onderzoeksresultaten

De kennisbank vat in dit deel de onderzoeksresultaten samen voor:

De volledige onderzoeksresultaten vindt u in het onderzoeksrapport.


1 Stichting RIONED, 2009. Opper­vlaktewater: wat zijn relevante emissies?, RIONEDreeks 13, Stichting RIONED, Ede.
2 STOWA, 2009. EMOS, emissiemodel voor systeemkeuze., Rapport 2009-W-06, STOWA, Amersfoort.
3 STOWA, 2007. Database Regenwater, Rapport 2007-W-09, STOWA, Amersfoort.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel