Visuele inspectie is het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand. Zie figuur A. 


Figuur A waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand

Waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand
De inspecteur beschrijft de toestand van de binnenkant van het riool volgens NEN-EN 13508-2 en NEN 3399. De registratie is onderdeel van de totale (papieren én digitale) rapportage. Werken met standaardcoderingen volgens NEN-EN 13508-2 en NEN 3399 is specialistisch werk. Daarom moet u in het programma van eisen voor een visuele inspectie eisen stellen aan de vakbekwaamheid van de inspecteur. Dit betekent overigens niet dat de inspecteur hiermee de toestand altijd correct registreert. Uit figuur A blijkt dat op verschillende momenten in het inspectieproces fouten mogelijk zijn:

 • Herkent de inspecteur een bepaalde toestand wel?
  Voorbeeld: infiltratie van grondwater.
 • Herkent de inspecteur een bepaalde toestand wel juist?
  Voorbeeld: hij ziet het binnendringen van grond aan voor bezonken materiaal.
 • Beschrijft de inspecteur de herkende toestand juist volgens genoemde normen? Juiste hoofdcode, karakterisering met een letter, kwantificering met een klasseaanduiding, en wanneer de inspecteur ook classificeert, wijst hij de juiste klasse toe?
  Voorbeeld 1: bij een opleveringscontrole beschrijft de inspecteur de buiswand van een betonnen infiltratieriool met de code BAN (poreuze buis).
  Voorbeeld 2: grondwater (BBF) druppelt naar binnen (karakterisering B volgens NEN-EN 13508-2, klasse 3 volgens NEN 3399), maar de inspecteur beschrijft dit als BBF instromend met karakterisering D (NEN-EN13508-2) of klasse 4 (NEN 3399).
 • Heeft de inspecteur andere invoerfouten gemaakt?

Ga daarom na afloop steekproefsgewijs na of de inspecteur de inspectie compleet en correct heeft beschreven. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u als beheerder op de stoel van de inspecteur gaat zitten. Maar u kunt de toestandbeschrijving wel op enkele belangrijke onderdelen op juistheid en volledigheid controleren. Uiteraard moet u hiervoor wel voldoende vakkennis hebben. Dit betekent dat u het diploma ‘Visuele Inspectie van Rioolstelsels voor Beheerders’ (VIR-B) bezit.

In een programma van eisen (of bestek of werkomschrijving) voor visuele inspectie kunt u opnemen dat u de registratie van de hoofdcode met bijbehorende karakterisering steekproefsgewijs zult controleren. Behalve controle van de vastgelegde toestand betekent dat ook een controle op ‘vergeten’ codes. Neem ook in het programma van eisen op wat de consequenties zijn bij foutieve of vergeten codes (zie ook Opstellen programma van eisen (bestek)).

Het GWSW.RibX uitwisselformaat maakt validatie (controle) van de XML resultaatbestanden mogelijk aan de hand van de verplichte coderingen, karakteriseringen en kwantificeringen. Stichting RIONED biedt daarvoor een online validatietool, die ook vanuit beheer- en inspectiesoftware te benaderen is. De RibX validatie biedt geen inhoudelijke controle, maar wel op syntax, opbouw en volledigheid van het resultaatsbestand. De controle van RibX bestanden kan na afloop van het project, maar ook al (steekproefsgewijs) tussentijds.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel