Bij de doorvertaling van belasting van de watersystemen op verschillende schaalniveaus naar waterkwaliteitseffecten zijn zo eenvoudig mogelijke modelbenaderingen het uitgangspunt. De hierin gemaakte keuzes hebben in beperkte mate effect op het in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaat (zie ook Uitgangspunten berekeningen). Tabel A vat de analyse van de betrouwbaarheid van de modellen nog eens samen. Ook geeft de tabel aan wat het effect is op de conclusies in dit hoofdstuk.

Voor fosfaat en stikstof is de betrouwbaarheid voor systemen (stadsvijver, stadssingel en het lokale boezemsysteem) belast vanuit gemengde stelsels minder groot. Maar dit heeft geen effect op de conclusies van het onderzoek, omdat:
  • De oorzaak vooral ligt in de geringe verversing en niet in de belasting vanuit de waterketen.
  • De fosfaatconcentraties vaak twee maal boven het MTR liggen. De afwijking zal niet zó groot zijn, dat er in werkelijkheid geen probleem is. Voor stikstof zijn er eigenlijk geen problemen met de waterkwaliteit.
  • Maatregelen in de afvalwaterketen geen effect hebben. De oplossingen liggen in het ontvangende systeem.
Voor het regionale stroomgebied heeft de onzekerheid in de retentiecoëfficiënt voor stikstof mogelijk een effect op de conclusies. Dit komt doordat de belasting vanuit de waterketen en de landbouw ongeveer even groot zijn. Voor fosfaat is de belasting vanuit de waterketen bepalend. Het effect van de retentiecoëfficiënt is dan gering.

Voor E-coli heeft de gebruikte methode (met de aanname van volledige menging) geen effect op de conclusies van het onderzoek.

Voor zware metalen en PAK’s heeft de gebruikte methode om de waterbodemkwaliteit te schatten mogelijk een beperkt effect op de onderzoeksresultaten. Dit geldt niet voor alle systemen. Alleen waar een probleem optreedt en maatregelen effect hebben, zou de conclusie kunnen veranderen.


Tabel A Effect gebruikte methode op resultaten en conclusies
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel