Een belangrijke kans bij het invullen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied is niet meer uit te gaan van emissies en generieke normen, maar van de lokale waterkwaliteit en de kwetsbaarheid ervan1. Die kwaliteit en kwetsbaarheid worden vertaald in toelaatbare immissies. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder ontstaat zo een forse beleidsruimte voor gemeenten. De samenwerking die de laatste jaren vanuit optimalisatiestudies en het Bestuursakkoord Water in de regio is ontstaan, zorgt voor een goede basis om gezamenlijk tot doelmatige keuzes te komen.

Ook andere doelen van een gemeente kunnen een rol spelen, zoals sociaal-economische doelen en duurzaamheidsdoelen. Het centraal stellen van doelen kan leiden tot verschillende oplossingen in verschillende omstandigheden. Dit lijkt strijdig met het gelijkheidsbeginsel (zie Functie en functionele eenheid). Maar de gelijkheid uit zich dan niet in gelijke voorzieningen, maar in een gelijkwaardige aanpak van vraagstukken. Dat vraagt om een goede toelichting bij de uiteindelijk gekozen oplossingen. Bij een degelijk onderbouwde, gezamenlijke aanpak moet dat goed mogelijk zijn: we wonen niet allemaal hetzelfde, waarom zouden de voorzieningen dan wel gelijk moeten zijn?

Wat overigens niet verandert in de doelstellingen, is dat u vanuit hygiënisch oogpunt gecontroleerd wilt blijven omgaan met lozingen van huishoudelijk afvalwater in het  buitengebied.

Voorbeeld Compostmeer

In Compostmeer gaat de gemeente na of met slimme combinaties in de agrarische bedrijfsvoering de organische stof in afvalwater te gebruiken is om de bodemstructuur te verbeteren. Zo worden lokaal grondstoffen hergebruikt. Het resultaat is vier keer winst:

  1. Benutting van lokale organische reststromen (sluiting van kleine kringloop).
  2. Besparing op de infrastructuur voor de riolering in het buitengebied.
  3. Verminderde uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.
  4. Veiligstelling aanvoer organische stof voor de landbouw voor langere termijn.

1 Zie bijvoorbeeld de UvW/VNG-brochure ‘Zelf doelen centraal stellen’ uit 2014.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel