Beoordelen is een basisactiviteit binnen het beheerproces (zie Systeem en object). Beoordelen is gericht op het vaststellen van maatregelen in strategische en operationele planningen. Hierbij spelen twee aspecten een rol:

  • de aard van een maatregel;
  • de prioriteit van een maatregel.

De aard van een maatregel is vooral afhankelijk van de aard en de ernst van de afwijking ten opzichte van de gewenste situatie. De prioriteit van een maatregel is uitsluitend afhankelijk van het risico dat u loopt als u de maatregel niet tijdig treft. In principe is dit risico verwerkt in de maatstaf die u vooraf stelt. Om dit risico goed te kunnen vaststellen, moet u de oorzaken en gevolgen van afwijkingen ten opzichte van de gewenste situatie kennen (zie Maatstaven).

Ook bij het beoordelingsproces kunt u onderscheid maken tussen beoordelen van het functioneren van het systeem en het beoordelen van de conditie van de objecten. Het volledige beoordelingsproces voor de buitenriolering volgens NEN 3398 is opgenomen in figuur A. De beoordeling van het systeem riolering betreft het hydraulisch-, milieutechnisch- en operationeel functioneren.


Figuur A Beoordelingsproces systeem en objecten volgens NEN 3398

Dit onderdeel beperkt zich tot beoordelen van de conditie van de objecten. Het onderdeel Beoordelen beschrijft de aspecten die bij de beoordeling van rioleringsobjecten van belang zijn. Uitgangspunten hierbij zijn de functionele eisen voor afstroming, stabiliteit en waterdichtheid. Beoordelen van de objecten staat echter niet op zichzelf: altijd is afstemming nodig met het functioneren van het systeem zoals ook blijkt uit figuur A. De beoordeling zal immers moeten leiden tot een samenhangend en geïntegreerd maatregelpakket.

Beoordelen is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat u de lokale situatie goed kent en hebt beschreven. De beoordeling moet uiteindelijk leiden tot de vaststelling van maatregelen in operationele en strategische planningen. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte, maatregelen van andere beheerders, het functioneren van het gehele afvalwatersysteem, etc.. Deze afstemming neemt u op in het GRP.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel