Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Stichting RIONED sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Stichting RIONED onderhouden. Stichting RIONED aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

© Copyright Stichting RIONED

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting RIONED worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Stichting RIONED. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor de begunstigers van Stichting RIONED, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Stichting RIONED.