Voor de detaillering van stelselonderdelen maakt u meestal een verantwoorde keuze uit standaard-oplossingen. Ervaring speelt daarbij een belangrijke rol. Toch is het zinvol de ontwerpsituatie te inventariseren met de tabellen in Randvoorwaarden kwaliteit, Randvoorwaarden omgeving en Randvoorwaarden werking onderdeel. Juist standaardoplossingen vereisen een zorgvuldige afstemming op de lokale situatie. Let op of de uitgangspunten van de standaardoplossing van toepassing zijn op uw ontwerpsituatie.
 
Tabel A geeft een overzicht van verschillende onderdelen, gerangschikt naar de hoofdfunctie in een afval-, hemel- of grondwaterstelsel. De indeling van de categorie ‘inzameling en aansluiting’ is gebaseerd op wat met de waterstromen gebeurt. Transport richt zich op de verplaatsing van water naar een lozings- of ander afvoerpunt, zoals een ander type stelsel, de rwzi, bodem of oppervlaktewater. De aanduiding ‘afvoer’ staat daarbij voor de feitelijke overdracht van water naar een ander soort systeem.

Categorie Onderdeel

Inzameling en aansluiting


 

 

 

Perceelaansluiting

Drainageaansluiting

Kolkaansluiting

Doorlatende verharding

Infiltratie-element

Vegetatiedaken (groene daken)

Transport

 

Goot

Gesloten leiding

Inspectieput

Kruisingsput

Stuwput

Afvoer/overdracht
 


  

Wadi

Infiltratieleiding

Drainageleiding

Infiltratieveld

Koppelput

Rioolgemaal

Overstortput

Berg(bezink)voorziening

Afscheiders

Uitlaat

Helofytenfilter

Tabel A Indeling stelselonderdelen

Bij de overdracht van water gelden kwantiteits- en kwaliteitseisen. Om daaraan te voldoen, moet u mogelijk afscheiders inzetten, zoals:

  • bladvangers;
  • zand- en slibvangputten;
  • kolken;
  • scheidingskolken en -putten;
  • olie- en vetafscheiders;
  • helofytenfilters;
  • bergbezinkbassins.

Per onderdeel staat of een afscheider nodig is.

In Perceelaansluiting tot en met Helofytenfilter vindt u een uitwerking van de onderdelen uit tabel A. Onder het kopje ‘A Algemeen’ staan de kwaliteitsaspecten bij ontwerp, aanleg en beheer. ‘B Toepassing’ geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden (zie hiervoor tabel A in Randvoorwaarden werking onderdeel voor reguliere en bijzondere toepassingen). ‘C Aanbevelingen’ beschrijft belangrijke aandachtspunten.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel