Bij de verkenning van maatregelen ligt de nadruk op ontwerp en dimensionering, waar nodig ondersteund met modelsimulaties (zie het kennisbankonderdeel Ontwerp). De financiële consequenties kunt u inschatten aan de hand van de kostenkengetallen in de kennisbank.

Anticiperen op klimaatverandering?

U kunt ervoor kiezen om bij de dimensionering van maatregelen te anticiperen op klimaatverandering door te rekenen met hogere neerslagbelastingen. U hebt hierdoor meer zekerheid dat het stelsel of de voorziening toekomstbestendig is. Aan de andere kant zijn de aard en de omvang van de effecten van de klimaatverandering op extreme buien nog lang niet zeker. Uitgaan van een worstcasescenario kan daardoor ook leiden tot overdimensionering. Meer informatie vindt u op de kennisbankpagina Rekenen met klimaatverandering.

Naast heviger neerslag kunnen systemen door klimaatverandering te maken krijgen met langere perioden van droogte. Dan is de afvoer laag, mede door veranderende lozingspatronen en een lagere grondwaterstand (dus ook waarschijnlijk minder lekwater). Hierdoor neemt de kans op sedimentafzettingen toe. Sedimentatieprocessen zijn zo ingewikkeld dat een modelberekening hiervoor niet goed mogelijk is. Daarom moet u de gevoeligheid voor sedimentatie en het effect van maatregelen in de praktijk vaststellen.

Maatregelen voor gegevensverzameling

In deel II en III van het SSW hebt u het functioneren van het stedelijk watersysteem en de beoordeling van dat functioneren beschreven aan de hand van berekeningen en beschikbare meldingen en resultaten van metingen, inspectie en eventueel ander onderzoek. Als u daarbij kennisleemtes hebt geconstateerd, geeft u in het SSW aan welke aanpassingen nodig zijn om het functioneren beter te kunnen beschrijven en beoordelen. Denk aan het verbeteren van het meldingenregistratiesysteem en het uitbreiden van metingen aan het hydraulisch en/of milieutechnisch functioneren (gemalen, riooloverstortputten, peilbuizen).

Borging maatregelen

Uiteraard moet uw gemeente alle maatregelen uit dit deel van het SSW ook opnemen in het GRP en de uitvoeringsprogramma's . Als de gemeente de maatregelen in het SSW bestuurlijk vaststelt, is de kans groter dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. U kunt het SSW daarvoor eventueel integraal als bijlage opnemen bij het vast te stellen GRP (zie ook Afstemmen SSW op GRP).

Maatregelen per deelsysteem

Op de volgende pagina's vindt u mogelijke maatregelen per deelsysteem en hoe u te nemen maatregelen in het SSW beschrijft:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel