De betrokkenen kunnen in een OAS niet alle aspecten van het afvalwatersysteem in detail be­schou­wen. Daarvoor zijn de processen en interacties binnen het afvalwatersysteem en in relatie tot het watersysteem en de ruimtelijke inrichting te complex en talrijk. De partijen maken de afwegingen binnen de OAS zo veel mogelijk op basis van eenvoudige modellering en kostenraming met algemene kengetallen. Voor de modellering gaan zij in eerste instantie uit van:

 • een dynamisch bakkenmodel voor de riolering;
 • stationaire weerstandsvergelijkingen voor het transportsysteem;
 • de rwzi als een black box waarvan alleen de hydraulische capaciteit varieert.

Detailniveau modellering gaat dieper in op de modellering van het afvalwatersysteem binnen een OAS.

Deze vereenvoudigde benadering is niet alleen van belang om tijd en kosten te besparen. Het helpt ook om het overzicht te houden en heldere afwegingen te kunnen maken. Voorwaarde daarbij is dat de partijen alle aanwezige gebiedskennis en expertise benutten om de resultaten goed te inter­preteren. Zo moet de partij die de berekeningen uitvoert en de analyses maakt, de resultaten en eventuele kanttekeningen hierbij helder communiceren. Voorkom te allen tijde dat door een ver­eenvoudigde benadering essentiële kenmerken van het afvalwatersysteem buiten beschouwing blijven.

Deelonderzoek

Om een goede keuze aan bestuurders te kunnen voorleggen, kan het nodig zijn tijdens de OAS verder op aspecten in te zoomen (zie kader). Bij de keuze voor een eventueel deelonderzoek moeten de partijen in overweging nemen:

 • of door het deelonderzoek grote bijstellingen aan de voorkeursvariant zijn te verwachten;
 • wat de doorlooptijd en de benodigde inspanningen en kosten voor het deelonderzoek zijn;
 • of bestuurlijke (principe)afspraken zijn te maken zonder het onderzoek binnen de OAS uit te voeren.

 

Voorbeelden: Verder inzoomen tijdens de OAS
Werkelijke afkoppelkosten en -kansen beter in beeld brengen:Leidt een hogere of lagere m2-prijs tot andere keuzes? Is het benodigde afkoppelpercentage haalbaar?

 

De riolering voor de varianten op strengniveau doorrekenen:

Kan de riolering snel genoeg het water naar het vergrote gemaal voeren? Heeft afkoppelen op locatie A genoeg invloed op overstortingen op locatie B? Wat is de invloed van dynamische berging in hellende of stuwgebieden op de maatregelen in de voorkeursvariant? Neemt het risico op wateroverlast niet toe?

 • Locatiespecifieke kosten bepalen:
  • Is de randvoorziening ruimtelijk inpasbaar en tegen welke kosten?
 • Meten aan het transportsysteem:
  • Komt de werkelijke leidingweerstand overeen met de theorie? Is wel of geen boostergemaal of verdubbeling van de persleiding nodig?
 • Een hydraulische analyse van de rwzi maken:
  • Zijn naast een extra nabezinktank grote investeringen op de rwzi nodig om het extra debiet te kunnen doorvoeren?
 • Hydraulische belasting van het watersysteem analyseren:
  • Kan de verplaatsing van een overstort naar een andere locatie leiden tot overbelasting van het lokale watersysteem?

Eigen afwegingen beheerders

Na de OAS-studie gaat elke partij aan de slag met de verdere uitwerking, detaillering en inpassing van haar maatregelen binnen de afgesproken kaders (stap 6). Daarnaast moet iedere beheerder los van de OAS veel afwegingen/optimalisaties binnen zijn eigen deelsysteem maken, zoals:

 • Welke maatregelen zijn nodig om regenwateroverlast in de bebouwde omgeving te bestrijden?
 • Wat zijn een goede pompkeuze en configuratie voor het aan te passen rioolgemaal?
 • Hoe is de rwzi het best aan te passen en te bedrijven?
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel