Het promotieonderzoek van Heleen de Man bij de Universiteit Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat water in de openbare ruimte gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Water in bedriegertjes, fonteinen, op straat en in wadi’s blijkt regelmatig verontreinigd te zijn door ziekteverwekkers die van nature in het water zitten of afkomstig zijn uit vogel- en hondenpoep en soms uit de riolering.

Aandeel slechte waterkwaliteit

In het onderzoek is de kwaliteit van het water van bedriegertjes en fonteinen, regenwater op straat en water in wadi’s in kaart gebracht. Dit water is ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘slecht’ als de concentratie E. coli hoger is dan 1.000 kve (kolonievormende eenheden)/100 ml en/of de concentratie intestinale enterococcen hoger is dan 400 kve/100 ml. Boven deze waarden is er bij blootstelling aan dit water een verhoogde kans op gezondheidsklachten1.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • 3 van de 7 onderzochte bedriegertjes een slechte waterkwaliteit heeft;
  • 26 van de 88 fonteinen een slechte waterkwaliteit heeft;
  • al het water op straat en in wadi’s een slechte kwaliteit heeft.

 

Ziekte bij contact met water in de openbare ruimte
Als mensen (vaak spelende kinderen) met dit water in contact komen, kunnen zij last krijgen van diarree en overgeven, luchtwegklachten (zoals keelpijn en hoofdpijn) en huidklachten (zoals jeuk en eczeem). Deze gezondheidsklachten kunnen enkele dagen tot weken duren. Incidenteel kunnen mensen ook ernstiger ziekten oplopen, zoals een longontsteking door legionella, verlammingsverschijnselen of ernstig lever- en nierfalen. Hierbij kunnen zij voor langere tijd niet werken of naar school én kan blijvende gezondheidsschade optreden.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • 4% van de kinderen die met water van bedriegertjes spelen ziek wordt;
  • 20 tot 30% van de kinderen die in regenwater op straat spelen ziek wordt;
  • 10% van de kinderen die in water in wadi’s spelen ziek wordt.

 

Aanbevelingen
De gezondheidsrisico’s rondom water in de openbare ruimte zijn te beperken door op locaties waar mensen in contact komen met water van bedriegertjes of fonteinen te zorgen voor een goede waterkwaliteit.

  • Vul reservoirs van bedriegertjes en fonteinen met drinkwater.
  • Zorg voor eenvoudige maar regelmatige desinfectie.
  • Voorkom op locaties waar fonteinen in oppervlaktewater staan verontreiniging door riooloverstorten.

 

De resultaten nopen ook tot meer bewustwording van de gezondheidsrisico’s van water op straat en in wadi’s. Informeer mensen dat het water dat na hevige regen enige tijd in de openbare ruimte aanwezig is (zoals water op straat en in wadi’s), verontreinigd is. De kwaliteit van dit water is vergelijklijkbaar met verdund rioolwater. Daarom moeten mensen contact met dit water zo veel mogelijk vermijden. Daarnaast kunt u er met inrichtingsmaatregelen voor zorgen dat dit water zo min mogelijk verontreinigd is. Houd daarom regenwater gescheiden van het afvalwater door het regenwater bovengronds af te voeren naar
infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater. Dit belast de riolering minder en voorkomt dat verdund rioolwater de straat op stroomt. Ook moet het water in wadi’s zo snel mogelijk in de bodem zakken, zodat kinderen niet uitgenodigd worden om in het water te spelen. Speeltoestellen worden het beste buiten de wadi geplaatst.

Klik op de links voor de concrete aanbevelingen om de gezondheidsrisico’s te verminderen van bedriegertjes (Maatregelen), fonteinen (Verminderen gezondheidsrisico's) en water op straat/in wadi’s (Verminderen gezondheidsrisico's).

1 CEC. Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC. Official Journal of the European Union 2006, L64, 37-51.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel