De deelnemers vinden het stappenplan en het invulformulier voor fase 1 nuttige hulpmiddelen. Het invulformulier zorgt ervoor dat de beheerder de gegevens uit verschillende bronnen combineert. Uit de acht cases blijkt dat de informatie uit deze gegevens lang niet altijd eenduidig is. Toch geeft het op orde krijgen van het leidingdossier zelf al veel inzicht in de historie en mogelijke faalkansen. 
Het invulformulier is bedoeld om de keuze om al dan niet over te gaan tot inspectie op niveau ‘basis’ beter te onderbouwen. De beheerders kunnen op basis van de verzamelde gegevens goed aangeven welke faalmechanismen relevant zijn. Maar het besluit tot wel/ geen inspectie puur op basis van de in het invulformulier verzamelde gegevens blijkt niet mogelijk. Het kader dat daarvoor nodig is, ontbreekt nog doordat:
  • Geen concrete technische eisen voor leidingen zijn geformuleerd, waardoor niet vastligt welke afwijkingen (mate van lekkage, zetting, toename hydraulische weerstand) acceptabel zijn en welke niet.
  • Geen acceptabel faalniveau is vastgesteld. Het aantal faalgebeurtenissen is nog dermate klein (1 storing/100 km/jaar) dat de daarmee gemoeide kosten geen aanleiding geven om dit aantal te verlagen. Daarbij geldt ook nog dat een groot deel van de storingen is toe te schrijven aan derden en dus niet met inspectie was te voorkomen (zie het voorbeeld in figuur A).

Figuur A Type oorzaken Brabantse Delta (vanaf 2005) en Scheldestromen (vanaf 2003)

Met de verdere implementatie van assetmanagement zullen beheerders een acceptabel faalniveau voor specifieke persleidingen vaststellen. In de assetmanagementmethodiek moeten zij immers de afweging maken tussen onderzoekskosten en daarmee te vermijden (in)directe maatschappelijke kosten.

Met andere woorden: het stappenplan en het invulformulier ondersteunen en structureren de inventarisatie en het onderzoek van persleidingen, maar de assetmanagementstrategie van de beheerder bepaalt welke keuzes hij in de besluitvorming (de rode blokken in figuur A van onderdeel Uitgangspunten) maakt.

Vanwege de forse financiële consequenties en risico’s die inspectie met zich kan meebrengen, leidt deze afweging bij kleinere leidingen zonder grote impact op de omgeving waarschijnlijk tot de ‘fail and fix’-strategie.
 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel