De aangetoonde schade komt alléén in aanmerking voor een vergoeding als deze in causaal verband staat tot de onrechtmatige daad. Van causaal verband is sprake als de schade zich niet zou hebben voorgedaan als de onrechtmatige daad niet was gepleegd. Als de schade er ook zou zijn als de onrechtmatige daad niet was gepleegd, is de dader dus ook niet aansprakelijk.
 

Redelijke mate van zekerheid

Er is een causaal verband als sprake is van "een redelijke mate van zekerheid". In 2013 oordeelde de rechtbank dat de eiser onvoldoende heeft aangetoond dat de schade aan zijn woning is ontstaan als gevolg van het onrechtmatig handelen door de gemeente. Uit de overlegde rapporten bleek immers niet dat de scheurvorming in de woning van de eiser ontstaan was als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. Er bestond weliswaar een kans dat de scheurvorming was veroorzaakt door de werkzaamheden, maar dit was allerminst zeker. Daarbij speelde ook een rol dat de gemeente het gestelde verband uitdrukkelijk had weersproken (Rechtbank Overijssel, 19 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:4642). 

Wat is naar redelijkheid toe te rekenen?

Bij causaal verband gaat het om het vaststellen van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade. Om de aansprakelijkheid te kunnen vaststellen, is in beginsel voldoende dat tussen daad en geleden schade een oorzakelijk verband bestaat. Voor de omvang van de schade moet worden vastgesteld welke gevolgen van de daad nog zijn toe te rekenen aan de aansprakelijke persoon. Deze zogenaamde toerekening naar redelijkheid hangt onder meer af van:

  • de aard van de aansprakelijkheid (eerder toerekening bij schuld dan bij buiten schuld);
  • de aard van de overtreden norm (eerder toerekening bij schade waartegen de norm bij uitstek wil beschermen);
  • de aard van de schade (eerder toerekening bij overlijdens- of letselschade dan bij zaak- en vermogensschade);
  • de voorzienbaarheid van de schade (eerder toerekening bij voor de hand liggende c.q. voorspelbare schade);
  • de aard van de gedraging. 

Minder schadevergoeding bij (deels) eigen schuld

De verplichte schadevergoeding valt lager uit als "de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde is toe te rekenen" (6:101 BW). Dit betekent dat iemand die schade heeft geleden maar in het ontstaan daarvan zelf een aandeel had, slechts recht heeft op een gedeeltelijke schadevergoeding.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel