De diensten Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening formuleren gezamenlijk een onderzoek naar ‘Afkoppelen in Ruimtelijke Dynamiek’. Het onderzoek wordt in handen gegeven van een deskundige. In de opdrachtformulering staat onder meer:
  • Het beoogde eindproduct van het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een schetsboek voor de ruimtelijke inrichting bij het integreren van duurzaam stedelijk waterbeheer in stedelijke vernieuwing;
  • Een overzicht van de voor- en nadelen van de in het schetsboek toegepaste afkoppeltechnieken;
  • Een inventarisatie van benodigde investeringen en resulterende opbrengsten per betrokken partij (intern en extern).
  • De resultaten van het onderzoek moeten concreet toepasbaar zijn in de Bloemenwijk.

Typering vraagstuk

De afweging wordt verbreed maar de doelstelling blijft onduidelijk. Hetgeen leidt tot problemen in de afweging.
Uitgaande van de drie factoren uit Vraagstukken en hulpmiddelen kan het type vraagstuk snel worden geplaatst:
  • Overzichtelijkheid: ongebruikelijk
  • Aantal actoren: aanzienlijk
  • Best.-maatsch. aandacht: klein
Het is voor de afweging echter belangrijker eerst duidelijker de doelen te identificeren (stap 2)
 
De deskundige maakt een onderzoeksopzet waarin nadrukkelijk een plaats weggelegd is voor het waterschap. Als verantwoordelijk bestuursorgaan voor oppervlaktewaterkwaliteit en afvalwaterzuivering is het waterschap een zeer belangrijke actor. Onder begeleiding en met ondersteuning van de deskundige wordt een gezamenlijk ontwikkelingsproces ingezet. In dit proces komt al snel de vraag aan de orde welke doelen gediend worden met het afkoppelen. Ook blijkt dat de realisatie van duurzame, robuuste en betrouwbare afkoppeltechnieken in bestaand stedelijk gebied veel creativiteit vergt. Het is al met al nog niet zo makkelijk als in eerste instantie aangenomen werd. De impasse die na verloop van tijd ontstaat in het onderzoek wordt doorbroken door een wegbeheerder. Deze verzucht na een lange vergadering: ‘Wat een gezeur, waarom leggen we niet gewoon wat van die dingen aan?’ De gemeentelijke trekker van het onderzoek is wel gecharmeerd van het idee om in een proefproject de grenzen van het afkoppelen in bestaand stedelijk gebied te verkennen. Na ruggespraak met het management van de diensten Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening stelt hij voor om in de Bloemenwijk te gaan experimenteren met het afkoppelen van verhard oppervlak. De gemeente is bereid daarvoor in eerste instantie de kosten te dragen, als het waterschap de monitoring van de effecten voor haar rekening wil nemen. Aldus ontstaat het proefproject ‘Afkoppelen Bloemenwijk’.

Signalering

Een onderhandelingsresultaat wordt geboekt en een afweging is gemaakt. De inhoudelijke argumentatie speelt een  beperkte rol en kan door de onduidelijke doelstelling niet goed worden onderbouwd. Een probleem voor de toekomst lijkt te zijn ‘ingebakken’.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel