Naast het programma van eisen kunt u bij een aanvraag voor inspectiewerk standaardvoorwaarden gebruiken. Op initiatief van een aantal inspectie en reinigingsbedrijven zijn standaardvoorwaarden opgesteld voor overeenkomsten met inspectie- en reinigingsbedrijven.U kunt deze BRL’s in uw bestek voorschrijven. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de BeoordelingsRichtlijn (BRL) voor het procescertificaat voor reiniging van riolen, putten en kolken (BRL K 10014) en voor inspectie van rioleringsobjecten (BRL K 10015). Certificatie-instelling Kiwa heeft deze BRL’s namens Vereniging Afvalbedrijven op basis van de inbreng van een College van deskundigen opgesteld. Een aantal reinigings- en inspectiebedrijven is volgens deze BRL’s gecertificeerd.

Nadere veiligheids- en arbogerelateerde aspecten vindt u in onderdeel Gemalen

Controle visuele inspectie

Om te komen tot een registratie (rapportage) die aan de vooraf gestelde eisen voldoet, is het belangrijk om toezicht te houden op de uitvoering van het inspectiewerk én om de resultaten (direct) bij oplevering te controleren.

A    Controle bij de uitvoering

Controle tijdens de uitvoering bevordert een vlotte voortgang en heeft een positief effect op de kwaliteit van de werkzaamheden. Dit kan met beperkt dagelijks toezicht, waarbij u let op:

 • de werkomstandigheden: voldoet de uitvoerder aan de voorschriften van het programma van eisen?;
 • de uitvoeringswijze: de juiste verkeersmaatregelen, inrichting werkterrein, afsluitingen in het riool, onvoorziene omstandigheden en ad-hoc bijsturing;
 • meldplicht van de uitvoerder naar uw toezichthouder op bijzondere omstandigheden en op akkoord voor meerwerk.

Van deze controles en communicatie tijdens de uitvoering kan een belangrijke preventieve werking uitgaan.

Tijdens de uitvoering kunt u ook steekproefsgewijs de codering (registratie van waarnemingen) controleren. U kunt dat tussentijds doen en aan het einde van het werk (voorafgaand aan acceptatie van oplevering, zie B). U kunt de controle zelf doen als u goed bent ingevoerd in de coderingssystematiek van NEN-EN 13508-2 of NEN 3399. Of u kunt het een niet bij het project betrokken inspectiedeskundige laten doen (second opinion). In het bestek moet staan in welke mate afwijkingen zijn toegestaan. Het is in het algemeen niet verstandig om met deze controle te wachten tot het eind van het werk.

B    Controle bij de oplevering

Bij de controle bij oplevering van het inspectiewerk toetst u of het inspectiebedrijf aan de vooraf gestelde eisen heeft voldaan. Dit is een kwantitatieve controle (is alles geïnspecteerd en zijn de waarnemingen volledig?) en een kwalitatieve controle (onder andere de kwaliteit van codering en beeldmateriaal):

 • Controle van de uitvoering achteraf op basis van waarnemingen (rapportages en foto's) van uw toezichthouder;
 • U kunt de uitvoering achteraf alleen controleren op basis van het geleverde beeldmateriaal. Voorafgaand aan acceptatie zult zich dus (steekproefsgewijs) moeten verzekeren van de kwaliteit, volledigheid en correcte uitvoering. Is onder meer voldaan aan eisen voor vervuilings- en vullingsgraad bij inspectie in het riool?;
 • Controle van het eindproduct. Bij de controle van het eindproduct toetst u de volgende onderdelen op hun kwaliteit:
  • de beeldkwaliteit;
  • de systematische toestandsbeschrijving;
  • de toestandsregistratie (de codering in de ‘papieren’ of RibX-rapportage).
In Eisen aan het beeldmateriaal, Eisen aan de toestandsbeschrijving en Eisen aan de toestandsbeschrijving  vindt u specifieke eisen voor de kwaliteit van het eindproduct.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel