De bodemopbouw bepaalt in belangrijke mate de werking van het grondwatersysteem. Daarnaast heeft de wijze van bouwrijp maken veel invloed op de grondwatersituatie. Is er opgehoogd? En zo ja, hoe is dit gebeurd (bijvoorbeeld integraal, partieel, met cunetten). Hoe is de rioolsleuf aangevuld? Om de grondwaterstroming te begrijpen, is inzicht in watervoerende en waterscheidende lagen nodig.

De regionale bodemopbouw wordt inzichtelijk aan de hand van (hydro)geologische overzichtskaarten en bodemkaarten. Op basis van boringen en sonderingen kunt u gedetailleerder inzicht in de lokale bodemopbouw krijgen.

Bronnen lokale gegevens

 • Aanlegtekeningen bouwrijp maken.
 • Milieukundig bodemonderzoek.
 • Boorbeschrijvingen van het grondwatermeetnet.
 • Sonderingen van de aanleg van bebouwing (bouwarchief).
 • Boringen en sonderingen van het DINO-loket van TNO.
 • Bodemdata.nl (Alterra).

Bronnen regionale gegevens

 • Bodemkaarten van het waterschap.
 • Landelijke database.
 • (Hydro)geologische/geomorfologische kaart.
 • REGIS (Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem) van TNO.
 • Bodemdata.nl (Alterra).
 • Aardkunde.nl (Alterra).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel